Erasmus+ krátkodobé PhD mobility

Erasmus+ je výměnný program Evropské unie, díky němuž mohou studenti Masarykovy univerzity studovat nebo pracovat na nejrůznějších evropských univerzitách a institucích.

Program Erasmus+ nově umožňuje realizovat i krátkodobou fyzickou mobilitu pro studenty doktorského studia, a to na praktickou stáž. Mobility se může účastnit PhD. student, který splňuje podmínky účasti studijního pobytu Erasmus+

Krátkodobé pobyty se mohou konat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus+ (dále jen programová země). Jedná se o následující země:

 • 27 členských států Evropské unie (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko)
 • země Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • také Turecko, SrbskoSeverní Makedonie, Švýcarsko
 • pobyty ve Velké Británii: Všichni studenti vyjíždějící na stáž do VB potřebují získat víza. K jejich získání je potřeba tzv. Certificate of Sponsorship. Pokud není studentovi zahraniční instituce schopna vystavit tento certifikát, není možné stáž ze zdrojů programu Erasmus+ finančně podpořit.

ERASMUS ID kód Masarykovy univerzity je CZ BRNO05.

Podmínky účasti

Krátkodobého pobytu v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit student, který:

 • je řádně zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na MU – prezenční, kombinované i distanční formy studia
 • je občanem jedné z programových zemí nebo je občanem jiného státu, ale studuje v programové zemi v akreditovaném studijním programu, v jakémkoliv ročníku
 • je po celé období pobytu řádně zapsán ke studiu na vysílající instituci v oboru, který pobyt zaštiťuje, studium nesmí v daném oboru na vysílající instituci před ukončením pobytu v zahraničí přerušit ani ukončit
 • byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení
 • splňuje Kvalifikační podmínky programu Erasmus+ (najdete v sekci Dokumenty)
 • studuje v České republice v akreditovaném studijním programu a chce vycestovat na studijní pobyt do země svého původu (tj. Country of Origin), má při výběrovém řízení nejnižší prioritu a bude mu udělen status zero-grant studenta, tj. bez nároku na přidělení stipendia
 • nevyjíždí do země svého trvalého pobytu (tj. Country of Residence)
 • nestuduje v ČR pod programem Erasmus+ / Erasmus Mundus / Erasmus+ ICM

Podmínky stáží:  

 • pobyt se realizuje na základě platné podepsaného Learning agreementu pro praktické stáže, uzavřeného mezi studentem, příslušnou fakultou/katedrou MU a zahraniční institucí
 • délka fyzické aktivity je 5–30 dní
 • Fakulta/katedra MU může vysílat své studenty a absolventy na krátkodobou doktorskou mobilitu v rámci aktivity „praktické stáže“ na jakoukoliv veřejnou nebo soukromou organizaci aktivní na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy či mládeže (veřejný či soukromý podnik, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni, profesní asociace, obchodní unie, výzkumné instituty, nadace, NNO, neziskové organizace, instituty a vzdělávací centra atd.) s výjimkou neoprávněných institucí a organizací spravujících programy EU. Tyto mobility se mohou uskutečnit i v kontextu výzkumných projektů financovaných z programu Horizont Evropa, a to při plném respektování zásady zákazu dvojího financování aktivit z prostředků EU. Stáže by pokud možno měly být nedílnou součástí studijního programu daného studenta. Pokud jde o pracovní vytížení, musí účastníci v zásadě pracovat na plný úvazek podle pracovní doby své přijímající organizace.

Opakované výjezdy na pobyty v rámci programu Erasmus+:

 • Krátkodobé pobyty v rámci programu Erasmus+ se sčítají se studijními pobyty a pracovními stážemi přes ostatní Erasmus programy (Erasmus+ Evropa, Erasmus+ ICM, Erasmus Mundus) v rámci jednoho studijního cyklu.
 • Student může přes Erasmus+ programy absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž (nebo jejich kombinaci) v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský).
 • Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je tato maximální dotace na studijní pobyt/praktickou stáž ve výši 24 měsíců.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Před nominací

Gabriela Složilová

tel: +420 549 49 4800

Pracovní dny: po, út, čt

Po nominaci

Jarmila Strýčková

tel: +420 777 128 340

Uzávěrky

 • Pro ak. rok 2024/2025:
  1. dubna až 31. května 2024
 • pobyty na podzim a jaro
Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů