• “Strávit pět měsíců na Azorách zkoumáním místní flóry a fauny? Kdo by takovou stáž nechtěl.”

  “Strávit pět měsíců na Azorách zkoumáním místní flóry a fauny? Kdo by takovou stáž nechtěl.”

  – Natálie Nádeníčková, Michaela Kubová, studentky PřFErasmus+ stáž

Výměnný program Evropské unie Erasmus+ umožňuje studentům vysokých škol absolvovat oborovou stáž v evropských zemích v délce od 2 do 12 měsíců. Přes program Erasmus+ mohou na stáž vyrazit i absolventi. 

Na praktické stáže přispívá Masarykova univerzita studentům stipendiem ve výši od 600 do 699 eur za měsíc v závislosti na tom, do jaké země studenti vyjíždějí.

Praktické stáže se mohou konat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus+ (dále jen programová země). Jedná se o následující země:

 • členské země EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • země Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • také o Turecko, Srbsko a Makedonii
 • mobilita do Švýcarska není možná

ERASMUS ID kód Masarykovy univerzity je CZ BRNO05

Podmínky účasti

Praktické stáže v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit student, který:

 • je řádně zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na MU – prezenční, kombinované i distanční formy studia
 • je občanem jedné z programových zemí nebo je občanem jiného státu, ale studuje v programové zemi v akreditovaném studijním programu, v jakémkoliv ročníku
 • je po celé období stáže řádně zapsán (mimo absolventské stáže) ke studiu na vysílající instituci v oboru, který stáž zaštiťuje, nemůže tedy studium v daném oboru na vysílající instituci před ukončením stáže v zahraničí přerušit ani ukončit
 • byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení

 

Další upřesnění:

 • student, který studuje v České republice v akreditovaném studijním programu a chce vycestovat na praktickou stáž a/nebo na studijní pobyt do země svého původu (tj. Country of Origin), má při výběrovém řízení nejnižší prioritu a bude mu udělen status zero grant studenta, tj. bez nároku na přidělení stipendia
 • student, který studuje v České republice v akreditovaném studijním programu a chce vycestovat na praktickou stáž a/nebo na studijní pobyt, nemůže tento pobyt absolvovat v zemi svého aktuálního pobytu (tj. Country of Residence)
 • program není určen pro studenty, kteří přijeli do ČR studovat pod programem Erasmus Mundus/Erasmus+ ICM

 

Absolventská stáž: 

 • praktickou stáž je možno nově absolvovat do 12 měsíců po ukončení studia (včetně délky stáže)
 • absolventem se student stává v den složení státnic, od tohoto dne se začíná počítat jeden rok, ve kterém musí být stáž zahájena i ukončena 
 • absolventské stáže mohou trvat 2–12 měsíců, odečítá se ale délka již realizovaného Erasmus pobytu (studijní i pracovní) ve studijním cyklu, ve kterém si student o absolventskou stáž žádá (pozor na dlouhé magisterské programy, více v Kvalifikačních podmínkách, které najdete v Dokumentech)
 • uchazeč musí úspěšně projít výběrovým řízením ještě PŘED ukončením studia, tj. před složením státní závěrečné zkoušky
 • statut čerstvého absolventa dle současných podmínek:
  • Úřad práce: absolvent nebude schopen plnit svoje povinnosti a bude vyřazen z evidence ÚP; Po skončení stáže nebude mít nárok na dávky v nezaměstnanosti, přestože 1 rok fakticky pracoval (protože formálně byl nezaměstnaný)
  • Zdravotní pojištění: absolvent má povinnost platit zdravotní pojištění. V případě, že by stáž byla delší 6 měsíců je možnost učinit na příslušné pojišťovně písemné prohlášení o dlouhodobém pobytu a sjednat na celou dobu např. cestovní zdravotní pojištění
  • Důchodové pojištění: doba pracovní stáže se nezapočítává do doby důchodového pojištění, lze doporučit dobrovolné připojištění
  • Daň z příjmů: finanční podpora nad 30 000 Kč je předmětem daně z příjmů

 

Další důležité podmínky:

 • každý uchazeč musí splňovat Kvalifikační podmínky programu Erasmus+ pro praktické stáže studentů (najdete v sekci Dokumenty)
 • přijímající organizace může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace aktivní na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy či mládeže (veřejný či soukromý podnik, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni, profesní asociace, obchodní unie, výzkumné instituty, nadace, NNO, neziskové organizace, instituty a vzdělávací centra atd.)
 • POZOR, nutno ověřit, že organizace není financována z projektových peněz EU, ale pouze z finančních zdrojů dané země
 • neoprávněné organizace, ve kterých nesmí probíhat praktická stáž:
 • stážista musí v zahraniční organizaci pracovat na plný pracovní úvazek (běžný v zemi přijímající organizace)
 • výzkum není v rámci této aktivity finančně podporován
 • podmínkou praktické stáže není uzavření interinstitucionální smlouvy, stáž musí být ale předem domluvena a potvrzena
 • praktická stáž musí být schválena katedrou studijního oboru, který zaštiťuje studentovu stáž, a následně být studentovi uznána – student musí obdržet ECTS kredity a finálně mít stáž uvedenou v Diploma Supplement (praktická stáž se stane součástí daného studijního programu)
 • student MU má povinnost podat žádost o uznání předmětů/kreditů ze zahraničního pobytu. Více informací najdete zde.

 

Od ak. roku 2020/2021 je možné realizovat také online mobility nebo kombinované mobility (kombinace online a fyzické mobility). Tyto mobility budou plně uznány do studia.

 • u kombinované mobility je nutné, aby fyzická část mobility splňovala požadavek na minimální délku mobility dle pravidel Erasmus+ (2 měsíce). V případě situace způsobené vyšší mocí (řádně odůvodněné a doložené) se může délka fyzické mobility zkrátit nebo může být zrušena a nahrazena prodloužením doby virtuální mobility.
 • období online mobility není ze strany program Erasmus+ finančně podpořeno, finanční podpora je přiznána pouze za období fyzické mobility
 • období online mobility i fyzické mobility je v program Erasmus+ započítáváno do celkového limitu 12 měsíců za jeden studijní cyklus

 

Opakované výjezdy studentů v rámci programu Erasmus+ 

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus+:

 • každý student může v každém stupni studia vyjet v maximální délce 12 měsíců
 • předchozí mobility (studijní i pracovní pobyty) v daném stupni studia se sčítají, včetně mobilit uskutečněných v rámci programu LLP Erasmus 2007–2013 (pozor na dlouhé magisterské programy, více v Kvalifikačních podmínkách, které najdete v Dokumentech)
 • program není určen pro studenty, kteří přijeli do ČR studovat pod programem Erasmus Mundus/Erasmus ICM+

Přestože jsou opakované praktické stáže studentů v rámci programu Erasmus+možné, mohou být vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu Evropskou komisí vyhrazeny, posuzovány na základě preferencí vyhlášených ve výběrovém řízení pro daný akademický rok.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Před nominací

Nikola Maráková

tel: +420 549 49 6793

Po nominaci

Gabriela Složilová

tel: +420 549 49 4800

Uzávěrky

 • Uzávěrky přihlášek:
  I. výzva: 31. ledna 2021
 • II. výzva: 30. dubna 2021
 • III. výzva: 31. července 2021
 • IV. výzva: 31. října 2021
Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů

Úřední hodiny

Kontaktní hodiny jsou až do odvolání zrušeny, studenti mohou přijít jen po sjednání schůzky. V ostatních případech nás prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka