• “Strávit pět měsíců na Azorách zkoumáním místní flóry a fauny? Kdo by takovou stáž nechtěl.”

  “Strávit pět měsíců na Azorách zkoumáním místní flóry a fauny? Kdo by takovou stáž nechtěl.”

  – Natálie Nádeníčková, Michaela Kubová, studentky PřFErasmus+ stáž

Výměnný program Evropské unie Erasmus+ umožňuje studentům vysokých škol absolvovat oborovou stáž v evropských zemích v délce od 2 do 12 měsíců. Přes program Erasmus+ mohou na stáž vyrazit i absolventi. 

Na praktické stáže přispívá Masarykova univerzita studentům stipendiem ve výši od 630 do 750 eur za měsíc v závislosti na tom, do jaké země studenti vyjíždějí.

Praktické stáže se mohou konat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus+ (dále jen programová země). Jedná se o následující země:

 • členské země EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko
 • země Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • také o Turecko, Srbsko a Makedonii
 • mobilita do Švýcarska není možná

ERASMUS ID kód Masarykovy univerzity je CZ BRNO05

Podmínky účasti

Praktické stáže v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit student, který:

 • je řádně zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na MU – prezenční, kombinované i distanční formy studia
 • je občanem jedné z programových zemí nebo je občanem jiného státu, ale studuje v programové zemi v akreditovaném studijním programu, v jakémkoliv ročníku
 • je po celé období stáže řádně zapsán (mimo absolventské stáže) ke studiu na vysílající instituci v oboru, který stáž zaštiťuje, nemůže tedy studium v daném oboru na vysílající instituci před ukončením stáže v zahraničí přerušit ani ukončit
 • byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení

 

Další upřesnění:

 • student, který studuje v České republice v akreditovaném studijním programu a chce vycestovat na praktickou stáž a/nebo na studijní pobyt do země svého původu (tj. Country of Origin), má při výběrovém řízení nejnižší prioritu a bude mu udělen status zero grant studenta, tj. bez nároku na přidělení stipendia
 • student, který studuje v České republice v akreditovaném studijním programu a chce vycestovat na praktickou stáž a/nebo na studijní pobyt, nemůže tento pobyt absolvovat v zemi svého aktuálního pobytu (tj. Country of Residence)
 • program není určen pro studenty, kteří přijeli do ČR studovat pod programem Erasmus Mundus/Erasmus+ ICM

 

Absolventská stáž: 

 • praktickou stáž je možno nově absolvovat do 12 měsíců po ukončení studia (včetně délky stáže)
 • absolventem se student stává v den složení státnic, od tohoto dne se začíná počítat jeden rok, ve kterém musí být stáž zahájena i ukončena 
 • absolventské stáže mohou trvat 2–12 měsíců, odečítá se ale délka již realizovaného Erasmus pobytu (studijní i pracovní) ve studijním cyklu, ve kterém si student o absolventskou stáž žádá (pozor na dlouhé magisterské programy, více v Kvalifikačních podmínkách, které najdete v Dokumentech)
 • uchazeč musí úspěšně projít výběrovým řízením ještě PŘED ukončením studia, tj. před složením státní závěrečné zkoušky
 • statut čerstvého absolventa dle současných podmínek:
  • Úřad práce: absolvent nebude schopen plnit svoje povinnosti a bude vyřazen z evidence ÚP; Po skončení stáže nebude mít nárok na dávky v nezaměstnanosti, přestože 1 rok fakticky pracoval (protože formálně byl nezaměstnaný)
  • Zdravotní pojištění: absolvent má povinnost platit zdravotní pojištění. V případě, že by stáž byla delší 6 měsíců je možnost učinit na příslušné pojišťovně písemné prohlášení o dlouhodobém pobytu a sjednat na celou dobu např. cestovní zdravotní pojištění
  • Důchodové pojištění: doba pracovní stáže se nezapočítává do doby důchodového pojištění, lze doporučit dobrovolné připojištění
  • Daň z příjmů: finanční podpora nad 30 000 Kč je předmětem daně z příjmů

 

Další důležité podmínky:

 • každý uchazeč musí splňovat Kvalifikační podmínky programu Erasmus+ pro praktické stáže studentů (najdete v sekci Dokumenty)
 • přijímající organizace může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace aktivní na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy či mládeže (veřejný či soukromý podnik, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni, profesní asociace, obchodní unie, výzkumné instituty, nadace, NNO, neziskové organizace, instituty a vzdělávací centra atd.)
 • POZOR, nutno ověřit, že organizace není financována z projektových peněz EU, ale pouze z finančních zdrojů dané země
 • neoprávněné organizace, ve kterých nesmí probíhat praktická stáž:
 • stážista musí v zahraniční organizaci pracovat na plný pracovní úvazek (běžný v zemi přijímající organizace)
 • výzkum není v rámci této aktivity finančně podporován
 • podmínkou praktické stáže není uzavření interinstitucionální smlouvy, stáž musí být ale předem domluvena a potvrzena
 • praktická stáž musí být schválena katedrou studijního oboru, který zaštiťuje studentovu stáž, a následně být studentovi uznána – student musí obdržet ECTS kredity a finálně mít stáž uvedenou v Diploma Supplement (praktická stáž se stane součástí daného studijního programu)
 • student MU má povinnost podat žádost o uznání předmětů/kreditů ze zahraničního pobytu. Více informací najdete zde.

 

Od ak. roku 2020/2021 je možné realizovat také online mobility nebo kombinované mobility (kombinace online a fyzické mobility). Tyto mobility budou plně uznány do studia.

 • u kombinované mobility je nutné, aby fyzická část mobility splňovala požadavek na minimální délku mobility dle pravidel Erasmus+ (2 měsíce). V případě situace způsobené vyšší mocí (řádně odůvodněné a doložené) se může délka fyzické mobility zkrátit nebo může být zrušena a nahrazena prodloužením doby virtuální mobility.
 • období online mobility není ze strany program Erasmus+ finančně podpořeno, finanční podpora je přiznána pouze za období fyzické mobility
 • období fyzické mobility je v program Erasmus+ započítáváno do celkového limitu 12 měsíců za jeden studijní cyklus

 

Opakované výjezdy studentů v rámci programu Erasmus+ 

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus+:

 • každý student může v každém stupni studia vyjet v maximální délce 12 měsíců
 • předchozí mobility (studijní i pracovní pobyty) v daném stupni studia se sčítají, včetně mobilit uskutečněných v rámci programu LLP Erasmus 2007–2013 (pozor na dlouhé magisterské programy, více v Kvalifikačních podmínkách, které najdete v Dokumentech)
 • program není určen pro studenty, kteří přijeli do ČR studovat pod programem Erasmus Mundus/Erasmus ICM+

Přestože jsou opakované praktické stáže studentů v rámci programu Erasmus+ možné, mohou být vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu Evropskou komisí vyhrazeny, posuzovány na základě preferencí vyhlášených ve výběrovém řízení pro daný akademický rok.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Před nominací

Gabriela Složilová

tel: +420 549 49 4800

výběrová řízení

Po nominaci

Jarmila Strýčková

tel: +420 777 128 340

Uzávěrky

 • Uzávěrky přihlášek 2022:
  IV. výzva: 31. října 2022
 • Uzávěrky přihlášek 2023:
  I. výzva: 31. ledna 2023
 • II. výzva: 30. dubna 2023
 • III. výzva: 31. července 2023
 • IV. výzva: 31. října 2023
Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Středa 12—15
V ostatních dnech jen po sjednání schůzky.

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří PetrželkaCookies