• “Strávit pět měsíců na Azorách zkoumáním místní flóry a fauny? Kdo by takovou stáž nechtěl.”

  “Strávit pět měsíců na Azorách zkoumáním místní flóry a fauny? Kdo by takovou stáž nechtěl.”

  – Natálie Nádeníčková, Michaela Kubová, studentky PřFErasmus+ stáž

Výměnný program Evropské unie Erasmus+ umožňuje studentům vysokých škol absolvovat oborovou stáž v evropských zemích v délce od 2 do 12 měsíců. Přes program Erasmus+ mohou na stáž vyrazit i absolventi. 

Stáže nejsou podmíněné interinstitucionální smlouvou mezi Masarykovou univerzitou a zahraniční institucí. Zahraniční instituci si studenti hledají sami. Inspirovat se mohou také zkušenostmi studentů s programem Erasmus+. Na praktické stáže přispívá Masarykova univerzita studentům finanční podporou ve výši od 630 do 750 eur za měsíc v závislosti na tom, do jaké země studenti vyjíždějí.

Praktické stáže se mohou konat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus+ (dále jen programová země):

 • členské země EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko
 • země Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • také Turecko, Srbsko, Severní Makedonie a Švýcarsko 
 • pobyty ve Velké Británii: Všichni studenti vyjíždějící na stáž do VB potřebují získat víza. K jejich získání je potřeba tzv. Certificate of Sponsorship, který dříve poskytoval British Council. Pokud nyní není studentovi zahraniční instituce schopna vystavit tento certifikát, není možné stáž ze zdrojů programu Erasmus+ finančně podpořit.

ERASMUS ID kód Masarykovy univerzity je CZ BRNO05

Podmínky účasti

Praktické stáže v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit student, který:

 • je řádně zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na MU – prezenční, kombinované i distanční formy studia
 • je občanem jedné z programových zemí nebo je občanem jiného státu, ale studuje v programové zemi v akreditovaném studijním programu, v jakémkoliv ročníku
 • je po celé období stáže řádně zapsán (mimo absolventské stáže) ke studiu na vysílající instituci v oboru, který stáž zaštiťuje. Studium v daném oboru na vysílající instituci nesmí před ukončením stáže v zahraničí přerušit ani ukončit
 • byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení
 • splňuje Kvalifikační podmínky programu Erasmus+ pro praktické stáže studentů (najdete v sekci Dokumenty)
 • v případě, že chce vycestovat na praktickou stáž do země svého původu (tj. Country of Origin), má při výběrovém řízení nejnižší prioritu a bude mu udělen status zero-grant studenta, tj. bez nároku na přidělení finanční podpory
 • nevyjíždí do země svého trvalého pobytu (tj. Country of Residence)
 • nestuduje v ČR pod programem Erasmus+ / Erasmus Mundus / Erasmus+ ICM

 

Podmínky stáží:

 • student může v každém stupni studia vyjet v maximální délce 12 měsíců (pozor na dlouhé magisterské programy, více v Kvalifikačních podmínkách, které najdete v Dokumentech), předchozí mobility (studijní i pracovní pobyty) se v daném stupni studia sčítají
  • Přestože jsou opakované praktické stáže studentů v rámci programu Erasmus+ možné, mohou být vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu Evropskou komisí vyhrazeny, posuzovány na základě preferencí vyhlášených ve výběrovém řízení pro daný akademický rok.
 • délka praktické stáže je min. 2 a max. 12 měsíců
  • Od ak. roku 2020/2021 je možné realizovat také online mobility nebo kombinované mobility (kombinace online a fyzické mobility). Tyto mobility budou plně uznány do studia. U kombinované mobility je nutné, aby fyzická část mobility splňovala požadavek na minimální délku mobility dle pravidel Erasmus+ (2 měsíce). V případě situace způsobené vyšší mocí (řádně odůvodněné a doložené) se může délka fyzické mobility zkrátit nebo může být zrušena a nahrazena prodloužením doby virtuální mobility.
  • Období online mobility není ze strany program Erasmus+ finančně podpořeno, finanční podpora je přiznána pouze za období fyzické mobility.
 • podmínkou praktické stáže není uzavření interinstitucionální smlouvy, stáž musí být předem domluvena a potvrzena
 • praktická stáž musí být před podáním přihlášky schválena katedrou studijního oboru, který zaštiťuje studentovu stáž (garantem stáže), a následně být studentovi uznána – student musí obdržet ECTS kredity a mít stáž uvedenou v Diploma Supplement (praktická stáž se stane součástí daného studijního programu; toto neplatí pro absolventské stáže)
  • student MU má povinnost podat žádost o uznání předmětů/kreditů ze zahraničního pobytu. Více informací najdete zde.
 • přijímající organizace může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace aktivní na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy či mládeže (veřejný či soukromý podnik, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni, profesní asociace, obchodní unie, výzkumné instituty, nadace, NNO, neziskové organizace, instituty a vzdělávací centra atd.)
  • POZOR, nutno ověřit, že organizace není financována z projektových peněz EU, ale pouze z finančních zdrojů dané země
  • neoprávněné organizace, ve kterých nesmí probíhat praktická stáž:
 • stážista musí v zahraniční organizaci pracovat na plný pracovní úvazek (běžný v zemi přijímající organizace, minimálně 35 hodin týdně)
 • primárním účelem Erasmus+ praktických stáží je příprava na budoucí zaměstnání. Není možné v rámci stáže sbírat data pro účely psaní diplomové/disertační práce, konzultovat práci s odborníky, psát odborné články či pracovat na vlastním výzkumném projektu. Student může stáž realizovat ve výzkumné laboratoři, podílet se na výzkumu pro danou instituci a učit se tak novým metodám a postupům. V případě zájmu o výzkumnou pracovní stáž se můžete obrátit na zahraniční oddělení fakulty.

 

Absolventská stáž: 

 • praktickou stáž je možno absolvovat do 12 měsíců od termínu státních závěrečných zkoušek, v této době musí být stáž zahájena i ukončena
 • student musí být během celého výběrového řízení aktivním studentem MU (až do vyhlášení výsledků výběrového řízení)
 • student po celou délku absolventské stáže nesmí nastoupit na navazující studium v oboru, přes který stáž realizuje
 • statut čerstvého absolventa dle současných podmínek:
  • úřad práce: absolvent nebude schopen plnit svoje povinnosti a bude vyřazen z evidence ÚP; po skončení stáže nebude mít nárok na dávky v nezaměstnanosti, přestože 1 rok fakticky pracoval (protože formálně byl nezaměstnaný)
  • zdravotní pojištění: absolvent má povinnost platit zdravotní pojištění. V případě, že by stáž byla delší 6 měsíců, je možnost učinit na příslušné pojišťovně písemné prohlášení o dlouhodobém pobytu a sjednat na celou dobu např. cestovní zdravotní pojištění
  • důchodové pojištění: doba pracovní stáže se nezapočítává do doby důchodového pojištění, lze doporučit dobrovolné připojištění
  • daň z příjmů: finanční podpora nad 30 000 Kč je předmětem daně z příjmů

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Před nominací

Mária Káčeriková

tel: +420 549 49 4800

Pracovní dny: po, út, st
Výběrová řízení

Po nominaci

Jarmila Strýčková

tel: +420 777 128 340

Uzávěrky

 • Uzávěrky přihlášek 2024:
  I. výzva: 31. ledna 2024
 • II. výzva: 30. dubna 2024
 • III. výzva: 31. července 2024
 • IV. výzva: 31. října 2024
Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů