Erasmus+ stáž

Program Erasmus+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a je určený především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů. Cílem programu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

Základní podmínkou pro zapojení vysokoškolské instituce do programu Erasmus+ je přidělení Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) od Evropské komise. Masarykova universita získala ECHE na období 2014-2020. ERASMUS ID kod Masarykovy univerzity je CZ BRNO05. Erasmus Policy Statement

Program Erasmus+ Erasmus umožňuje studentům realizovat 2 až 12 měsíční praktické stáže s finanční podporou v Programových zemích. Přes program Erasmus+ mohou na stáž vyrazit i absolventi. Více informací najdete v textu.

Praktické stáže mohou probíhat pouze v Programových zemích:

 • členské země EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • nečlenské země EU: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko, Makedonie
 • mobilita do Švýcarska není možná

Podmínky účasti

Praktické stáže v rámci programu Erasmus+: Erasmus se může zúčastnit student, který:

 • je řádně zapsán do akreditovaného Bc., Mgr. nebo PhD. studijního programu na MU – prezenční, kombinované i distanční formy studia
 • je občanem jedné z programových zemí nebo je občanem jiného státu, ale studuje v programové zemi v akreditovaném studijním programu, v jakémkoliv ročníku
 • je po celé období stáže řádně zapsán (mimo absolventské stáže) ke studiu na vysílající instituci v oboru, který stáž zaštiťuje, nemůže tedy studium v daném oboru na vysílající instituci před ukončením stáže v zahraničí přerušit ani ukončit
 • byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení

 

Další upřesnění:

 • student, který studuje v České republice v akreditovaném studijním programu a chce vycestovat na praktickou stáž a/nebo na studijní pobyt do země svého původu (tj. Country of Origin), má při výběrovém řízení nejnižší prioritu a bude mu udělen status zero grant studenta, tj. bez nároku na přidělení stipendia
 • student, který studuje v České republice v akreditovaném studijním programu a chce vycestovat na praktickou stáž a/nebo na studijní pobyt, nemůže tento pobyt absolvovat v zemi svého aktuálního pobytu (tj. Country of Residence)
 • program není určen pro studenty, kteří přijeli do ČR studovat pod programem Erasmus Mundus
 • Absolventská stáž: praktickou stáž je možno nově absolvovat do 12 měsíců po ukončení studia (včetně délky stáže)
 • absolventem se student stává v den složení státnic, od tohoto dne se začíná počítat jeden rok, ve kterém musí být stáž zahájena i ukončena (je však třeba stále respektovat probíhající akademický rok, v němž je stáž administrativně vedena, nemůže přesahovat do dalšího akademického roku)
 • absolventské stáže mohou trvat 2-12 měsíců, odečítá se ale délka již realizovaného Erasmus pobytu (studijní i pracovní) ve studijním cyklu, ve kterém si student o absolventskou stáž žádá (pozor na dlouhé magisterské programy, více v Kvalifikačních podmínkách)
 • uchazeč musí úspěšně projít výběrovým řízením ještě PŘED ukončením studia, tj. před složením státní závěrečné zkoušky
 • statut čerstvého absolventa dle současných podmínek zde

 

Další důležité podmínky:

 • Každý uchazeč musí splňovat Kvalifikační podmínky programu Erasmus+: Erasmus pro praktické stáže studentů (najdete v sekci Dokumenty)
 • přijímající organizace může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace aktivní na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy či mládeže (veřejný či soukromý podnik, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni, profesní asociace, obchodní unie, výzkumné instituty, nadace, NNO, neziskové organizace, instituty a vzdělávací centra atd.)
 • POZOR, nutno ověřit, že organizace není financována z projektových peněz EU, ale pouze z finančních zdrojů dané země
 • neoprávněné organizace, ve kterých nesmí probíhat praktická stáž: instituce EU a další EU orgány včetně specializovaných agentur a organizace spravující programy EU (kvůli zabránění možnému střetu zájmů a/nebo dvojímu financování, tj. projektové peníze EU, např. národní agentury)
 • stážista musí v zahraniční organizaci pracovat na plný pracovní úvazek (běžný v zemi přijímající organizace)
 • podmínkou praktické stáže není uzavření interinstitucionální smlouvy, stáž musí být ale předem domluvena a potvrzena
 • praktická stáž musí být schválena katedrou studijního oboru, který zaštiťuje studentovu stáž, a následně být studentovi uznána - student musí obdržet ECTS kredity a finálně mít stáž uvedenou v diploma suplement (praktická stáž se stane součástí daného studijního programu)

Mobilitní program Praktické stáže Erasmus+: Erasmus vyžaduje po studentovi MU podat žádost o uznání předmětů/ kreditů ze zahraničního pobytu, viz čl. 9, od.1. směrnice rektora č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (mimo absolventské stáže).

 

Opakované výjezdy studentů v rámci programu Erasmus+: Erasmus 

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus+: Erasmus:

 • každý student může v každém stupni studia vyjet v maximální délce 12 měsíců
 • předchozí mobility (studijní i pracovní pobyty) v daném stupni studia se sčítají, včetně mobilit uskutečněných v rámci programu LLP Erasmus 2007 - 2013 (pozor na dlouhé magisterské programy, více v Kvalifikačních podmínkách)
 • program není určen pro studenty, kteří přijeli do ČR studovat pod programem Erasmus Mundus

Tato pravidla se vztahují i na studijní pobyty a pracovní stáže v rámci programů Socrates II a Leonardo da Vinci II, které probíhaly od roku 2000 do roku 2006.

Přestože jsou opakované praktické stáže studentů v rámci programu Erasmus+: Erasmus možné, mohou být vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu Evropskou komisí vyhrazeny, posuzovány na základě preferencí vyhlášených ve výběrovém řízení pro daný akademický rok.

Nahoru  ▲

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Úterý 9—11
Středa 12—15
Čtvrtek 13—15
Pátek jen po sjednání schůzky

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka