Evidence zahraničních pobytů a uznávání předmětů – studijní pobyt pro pověřenou osobu

Před odjezdem

  • Pověřená osoba studentovi, který vycestuje v rámci studia na MU na zahraniční studijní pobyt administrovaný MU nebo jiným subjektem, podepisuje formulář studijní smlouvy (Learning Agreement). Dále pak indikuje způsob uznání kreditů/předmětů a zaznačuje kreditovou hodnotu pro uznání (v případě jiného kreditového systému než ECTS).
  • Pouze v případě uznávání předmětů způsobem „předmět za předmět“ student doplňuje dokumentaci i o potvrzení indikující uznávané předměty z katalogu předmětu daného oboru na MU (od vyučujícího daného předmětu) a student/vyučující daného předmětu poskytne daný souhlas pověřené osobě. Ta pak následně zaznamená vložením kódu předmětu do studijní smlouvy.
  • V případě, že pověřená osoba nemá dostatek informací k rozhodnutí ohledně způsobu uznání kreditů/předmětu a zaznačení kreditovou hodnoty pro uznání, popř. nemá informaci od vyučujícího předmětu uznávaného způsobem předmět za předmět, dané kolonky studijní smlouvy proškrtává, v žádném případě je nenechává nevyplněné. Nevyplněnou indikaci u způsobu uznání předmětu a kreditové hodnoty uznávaných předmětů je nutné vyplnit nejpozději v rámci potvrzení změn studijní smlouvy, kterou student dává k podpisu přibližně v době 30 dní po začátku semestru v zahraničí, tzn. v rámci 30 dní musí být studijní smlouva řádně vyplněna se všemi kolonkami – není možné je vyplnit až poté, co se student z pobytu vrátí.
  • Pověřená osoba podpisem studijní smlouvy souhlasí se seznamem vybraných předmětů a indikací uznání předmětů a kreditů po návratu studenta ze zahraničí.
  • Student eviduje studijní pobyt v IS MU a nahrává podepsanou studijní smlouvu (alespoň ze strany pověřené osoby MU) do systému IS MU před svým odjezdem do zahraničí.

 

Během pobytu

  • Nevyplněnou indikaci u způsobu uznání předmětu a kreditové hodnoty uznávaných předmětů je nutné zaznamenat nejpozději v rámci potvrzení změn studijní smlouvy, kterou student dává k podpisu přibližně v době 30 dní po začátku semestru v zahraničí. Předpokládá se, že student bude pověřené osobě nápomocen při poskytování informací nutných pro rozhodnutí k indikaci uznání předmětů a jejich kreditové hodnoty (mimo ECTS). Za změny v LA může být chápáno i právě doplnění chybějících informací ohledně uznávání. V žádném případě není možné nechat kolonky týkající se uznávání (způsobu a počtu kreditů) proškrtnuté nebo nevyplněné.
  • Student si před odjezdem ze zahraničního pobytu zařizuje vydání Potvrzení o studiu (Confirmation of Studies) od hostitelské instituce a také výpisu známek, popř. dalších vyžadovaných dokumentů.

 

Po návratu

  • Student po příjezdu na MU ukončí evidenci zahraničního pobytu v IS MU (aplikace Stáže a pobyty v sekci Student v IS MU). Student nahrává vyžadované dokumenty, tj. studijní smlouvu včetně jejich změn, potvrzení o studiu a výpis známek do systému IS MU. Dále do aplikace zanese předměty ze studijní smlouvy a výpisu známek do IS MU (včetně způsobu uznání, uznávané kreditové hodnoty a známky). Student je povinen zanést veškeré úspěšně ukončené předměty, které má zaneseny jak ve studijní smlouvě, tak ve výpisu známek.
  • Pověřená osoba (v případě, že také neplní funkci administrátora) již nemá žádné další povinnosti směrem k uznávání výsledků studia s výjimkou konzultace převáděného způsobu ukončení a hodnocení se studentem.
  • Všechny další kroky provádí administrátor/SO dané fakulty, tj. potvrzení správnosti vložených informací a následné převedení do absolvovaných předmětů studenta.
Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů

Úřední hodiny

Kontaktní hodiny jsou až do odvolání zrušeny, studenti mohou přijít jen po sjednání schůzky. V ostatních případech nás prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka