Mezivládní dohody – výběrová řízení

Ministerstvo školství vyhlašuje každý rok výběrová řízení na stipendijní místa na zahraniční pobyty v zemích, s nimiž má Česká republika uzavřené mezivládní dohody. Na tyto pobyty se mohou hlásit akademičtí pracovníci všech českých veřejných škol, výběr pracovníků probíhá centrálně na MŠMT. Více informací najdete na webu DZS MŠMT.

Kromě výběrových řízení na MŠMT mohou akademičtí pracovníci využít tzv. kvót, které má Masarykova univerzita v rámci mezivládních dohod vyhrazené pro své pracovníky.

Finanční podmínky

Náklady na pobyt a stravu jsou hrazeny v rámci smlouvy zpravidla hostitelskou zemí.

 

Náhrada jízdních výdajů na CZS MU:

  • Pedagogičtí a vědečtí pracovníci, kteří byli na pobyt řádně nominováni a zahraniční stranou k pobytu přijati, žádají CZS o vyřízení refundace jízdních výdajů, pokud MŠMT refundaci na daný výjezd nabízí. Proplácí se pouze mezinárodní doprava do místa pobytu a zpět, respektive do hlavního města přijímající země, je-li v dané mezinárodní smlouvě takto mezinárodní doprava definována, a zpět.
  • Vysílaná osoba je povinna použít v souladu se zásadou hospodárnosti ekonomický způsob dopravy.
  • Místní doprava se neproplácí.
  • Termín podání žádosti o refundaci na CZS: nejpozději do 25. října kalendářního roku, v němž byly nebo budou letenky/jízdenky zakoupeny.
  • Uskuteční-li se zahraniční pobyt v průběhu listopadu a prosince, je nutné o refundaci požádat nejpozději do 25. října a dodat kopie jízdenek, letenek a dokladu o zaplacení letenky. V případech, kdy není možné jízdenku předem zakoupit, je nutno cenu odhadnout.
  • Po vyúčtování cesty pracovníkem zasílají ekonomická oddělení fakult na CZS vnitrofakturu, a to do 15 dnů po ukončení pracovní cesty.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Zita Hrabovská

tel: +420 549 494 870

Uzávěrky

  • Říjen až únor
    Uzávěrka přihlášek se liší podle zemí. Více informací najdete na AIA DZS MŠMT.
Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult