Mezivládní dohody – kvóty

Ministerstvo školství každoročně přiděluje stipendijní místa, takzvané kvóty, pro akademické pracovníky Masarykovy univerzity v rámci mezivládních dohod. Díky těmto bilaterálním dohodám, které má Česká republika uzavřené s partnerskými zeměmi, mohou v současnosti vyučující vyjet na zahraniční pobyt do Číny (přehled kvót najdete na stránkách AIA DZS nebo v přehledu kvót pro MU v sekci Dokumenty).

Kromě kvót přidělených pro Masarykovu univerzitu se můžete přihlásit také do tzv. výběrových řízení, které vyhlašuje ministerstvo školství každý rok pro pracovníky všech vysokých škol v České republice.

Finanční podmínky

Náklady na pobyt a stravu jsou hrazeny v rámci smlouvy zpravidla hostitelskou zemí.

 

Náhrada jízdních výdajů:

 • Pedagogičtí a vědečtí pracovníci, kteří byli na pobyt řádně nominováni a zahraniční stranou k pobytu přijati, žádají CZS o vyřízení refundace jízdních výdajů, pokud MŠMT refundaci na daný výjezd nabízí. Proplácí se pouze mezinárodní doprava do místa pobytu a zpět, respektive do hlavního města přijímající země, je-li v dané mezinárodní smlouvě takto mezinárodní doprava definována, a zpět. Místní dopravu MŠMT nerefunduje.
 • Vysílaná osoba je povinna použít v souladu se zásadou hospodárnosti ekonomický způsob dopravy.
 • Termín podání žádosti o refundaci na CZS: nejpozději do 25. října kalendářního roku, v němž byly nebo budou letenky/jízdenky zakoupeny.
 • Uskuteční-li se zahraniční pobyt v průběhu listopadu a prosince, je nutné požádat o refundaci nejpozději do 25. října a dodat na CZS kopie jízdenek, letenek a dokladu o zaplacení letenky. Pokud nelze jízdenku zakoupit předem, je nutno cenu odhadnout.
 • Po vyúčtování cesty pracovníkem zasílají ekonomická oddělení fakult na CZS vnitrofakturu, a to do 15 dnů po ukončení pracovní cesty.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Zita Hrabovská

tel: +420 549 494 870

Uzávěrky

 • Přihláška
  Termíny stanovuje fakultní zahraniční oddělení a CJV. Pro pobyty na další akademický rok je to zpravidla říjen nebo začátek listopadu.
 • Náhrada jízdních výdajů
  Podání žádosti na CZS: nejpozději do 25. října kalendářního roku, v němž byly nebo budou zakoupeny letenky/jízdenky.

Dokumenty

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult