Erasmus+ Evropa

Pracovníci Masarykovy univerzity mohou přes program Erasmus+ získat finanční podporu na školení v zahraničí. Náplní pobytu může být stínování pracovníka na zahraniční univerzitě, praktické či odborné školení, workshop, seminář na univerzitě nebo v jiné instituci, firmě, neziskové či jakékoli jiné organizaci působící na trhu práce nebo ve školství, vzdělávání, profesní přípravě a při práci s mládeží.

Aktivita podporuje jak profesní růst akademických a neakademických pracovníků MU, tak rozvoj zapojených institucí. Program nepodporuje konference!

Na školení lze vycestovat do těchto zemí:

 • 27 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko
 • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • Kandidátské země: Severní Makedonie, Srbsko, Turecko
 • od akademického roku 2023/2024 Švýcarsko a Velká Británie

Administrativní a grantovou agendu spojenou s programem Erasmus+ vede CZS. Přijetí na cílové univerzitě/instituci/do kurzu si zajišťuje každý sám.

Podmínky účasti

 • Náplň školení v zahraničí musí být v souladu s pracovní náplní zaměstnance na MU.
 • Přihlásit se může jakýkoli pracovník, který má na MU uzavřenou pracovní smlouvu. Pokud je to prioritou hospodářského střediska/ fakulty, může vyslat i pracujícího na DPČ nebo DPP, v dohodě však musí být možnost vyslání na pracovní cestu ujednána.
 • Náplní pobytu může být pozorování (stínování) pracovníka, praktické či odborné školení, workshop nebo seminář na zahraniční univerzitě nebo v jiné instituci, firmě, neziskové či jakékoli jiné organizaci působící na trhu práce nebo ve školství, vzdělávání, profesní přípravě.
 • Mobilita musí proběhnout v programové zemi, která se liší od země, v níž se nachází vysílající organizace, a od země bydliště pracovníka.
  • V případě výjezdu do země původu pracovníka je nutné prokázat, že pracovník dlouhodobě pobývá na území ČR, což lze doložit následujícími dokumenty:
   • pracovní smlouva, příp. DPČ na dobu min. 1 rok
   • potvrzení o studiu na dobu delší než 1 rok
   • jiný dokument (daňový domicil v ČR, nájemní smlouva apod.)
 • Program umožňuje délku školení 2 dny až 2 měsíce. Od 15. dne je však příspěvek výrazně nižší. Při delším školení je třeba počítat s tím, že při výpočtu grantu se započítávají jen dny školení bez víkendů. O počtu přidělených dní rozhoduje výběrová komise fakulty/HS a CZS.
 • Z programu není možné hradit konference.
 • Jazykové kurzy nejsou prioritou programu. Se schválením CZS se lze účastnit pouze odborně zaměřených jazykových kurzů v souladu s pracovní náplní zaměstnance
 • Kombinace výuky na zahraniční univerzitě a školení je možná pouze v rámci programu Erasmus+ výuková mobilita.
 • ONLINE mobilita Erasmus+ STA/STT:
  • Realizace mobility, při které by školení probíhalo výhradně online, je možná, pokud účastník do země fyzicky vycestuje a jeho účast v místě aktivity v zemi přijímající instituce je odůvodněná a doložitelná podpůrnými dokumenty (např. cestovní doklady, doklad o zaplacení ubytování atd.). V takovém případě se jedná o uznatelnou fyzickou mobilitu, při které vzniká nárok na grant. Obzvláště je to odůvodněné, pokud přetrvává vliv COVID-19.
  • Takovou mobilitu musí schválit přímý nadřízený zaměstnance. Odůvodnění zasílá zaměstnanec e-mailem příslušnému koordinátorovi na CZS (osoba PO NOMINACI) v době podání dokumentu Mobility Agreement ke schválení mobility.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Zita Hrabovská

tel: +420 549 494 870

Uzávěrky

 • Orientační termíny (termíny přihlášek jsou v kompetenci fakult MU)
  I. výzva: březen/duben
 • II. (doplňková) výzva: bude upřesněno
 • Sběr přihlášek na následující akademický rok probíhá v březnu/dubnu. Přesný termín Vám sdělí vaše fakulta/HS (viz Seznam kontaktních osob v Dokumentech).
 • Výjezdy po 10. prosinci
  Výjezdy plánované po 10. 12. je nutné dopředu konzultovat s koordinátorem na CZS. Z důvodu finanční uzávěrky na konci kalendářního roku nebudou, až na výjimky, schvalovány.
Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult