Masarykova univerzita a Centrum zahraniční spolupráce

International Student Exchange Program (ISEP)

 

(see also: pracovní pobyt ISEP v USA)

Nezisková organizace ISEP nabízí studentům MU možnost strávit až akademický rok na více než 150 univerzitách v USA a na desítkách univerzit v dalších 50 státech světa. Na Váš studijní pobyt ve Spojených státech můžete navázat stejně dlouhou pracovní stáží (Academic Training), která Vám umožní legálně pracovat v USA v oboru Vašeho studia (více zde).

V rámci dvousemestrálních pobytů je možné strávit každý semestr na jiné škole (i v jiné zemi, tzn. dual placement).

 
USA, Canada, Latinská amerika, Asie, Afrika, Austrálie.
 
Více viz na webových stránkách mateřské organizace ISEP. V rámci programu ISEP Masarykova univerzita nepodporuje studium na evropských univerzitách.

↑ top

 

Podmínky účasti

ISEP je určen studentům prezenčního studia bakalářských a magisterských oborů na MU. Zájemce musí být v době uzávěrky podání přihlášky, ve 2.-4. ročníku studia na MU (tzn. 2., 3. i 4. ročníku bakalářského studia, 1. ročníku magisterského studia, popř. 2.-4. ročníku "dlouhého" magisterského studia). Programu se za všechna svoje studia na MU můžete účastnit pouze jednou.

V případě studia právnických a lékařských oborů na MU doporučujeme pečlivé zvážení účasti v programu pro mobilitu do USA (ale i jiných zemí) z důvodů jiného systému vzdělávání v těchto oborech (v případě souhlasů domácí fakulty studenta MU je i tento pobyt proveditelný).

Student musí mít po celou dobu studia ISEP v zahraničí aktivní prezenční studium daného studijního oboru na MU, tzn. studium na MU nesmí být ukončeno, přerušeno ani převedeno do jiné formy než prezenční.

↑ top

Jak se přihlásit

Přihlašovací proces do programu ISEP se skládá ze dvou kroků: elektronická přihláška CZS a elektronická přihláška ISEP (po uspěsném projití první fází, tj. elektronické přihlášky CZS a finálním výběru k mobilitě).

Elektronická přihláška na výběrové řízení CZS je k dispozici na webové adrese https://isois.ois.muni.cz/application-outgoing. Zde se nejprve zaregistrujte pomocí Vašeho UČA (v případě, že ještě přihlašovací údaje nemáte) a pak vyplntě on-line přihlášku. Ta bude k dispozici cca 2 měsíce před aktuální výzvou.

Elektronická přihláška CZS

Elektronická přihláška studenta bude do výběrového řízení akceptována (bude posuzována) pouze v případě, že bude uzavřena v daném termínu a bude obsahovat všechny přilohy + doporučující dopis bude doručen na CZS k datu uzávěrky.

Poznámky k vyplnění elektronické přihlášky:

Seznam univerzit v AJ, na kterým máte zájem studovat (min. 1, max.10). Počet vyplněných univerzit není rozhodovací kritérium, ale zajemce musí brát v úvahu fakt, že vyšší počet univerzit zajistí vyšší šanci na úspěšné umístění studenta (po nominaci směrem k ISEP). Vybrané univerzity seřadte podle instrukcí daných k elektronické přihlášce programu ISEP (viz níže).


Jak vybrat hostujicí instituci: Organizace ISEP zveřejnuje seznam škol, na které si v daném kole mohou studenti podat přihlášku, na svých webových stránkách (sekce For International Students, zvojte odpovídající semestr/y).

Po vyplnění všech bodů elektronické přihlášky musíte do on-line rozhraní nahrát následující dokumenty, které budou součástí on-line přihlášky CZS do programu ISEP:

 • Motivační dopis v AJ a popř.  i v jiném jazyce podle jazyka výuky

ve kterém budete v zahraničí studovat na téma (max. 1 strana A4): ISEP is unique because it offers the opportunity for full immersion in the host culture. However, it is your responsibility to make the most of this experience. Introduce yourself and explain your goals for studying abroad and for integrating into the host culture? What specific situations from your past (i.e., coursework, job experience, travel, intercultural experience) have helped you prepare to accomplish these goals?

 • Akademický motivační dopis v AJ a popř. v jiném jazyce,

ve kterém budete v zahraničí studovat (počet těchto dopisů odpovídá počtu škol uvedených na prvních třech místech přihlášky, max. tři instituce). V dopise vysvětlete, proč jsou tyto instituce vhodné pro uskutečnení Vašich akademických plánu (max. 1 strana A4 pro každou instituci).

 • Doklad o znalostech cizího jazyka

V případě zájmu o studium v angličtině je nutné pro výběrové řízení na CZS doložit Vaší znalost anglického jazyka. Mezi akceptované doklady patří jazykové certifikáty typu TOEFL, IELTS či CAE, FCE (vše na úrovni B2), popř. studium oboru angličtina na MU (PedF a FF MU). Ostatní studenti musí znalost doložit v rámci testu anglického jazyka, který pořádá Centrum zahraniční spolupráce (viz níže). V připadě předpokládaného studia v jiném jazyce než AJ musí student doložit znalost tohoto jazyka vyplněným Language Proficiency Report (viz dokumenty ke stažení).

Přihlášku na test AJ je možné podat na on-line formuláři: https://isois.ois.muni.cz/application-outgoing. Studenti, kteří tento test absolvovali v minulosti a mají zájem jej zopakovat, musí vyžádat souhlas u Martina Vaška. Úroveň testu odpovídá evropské klasifikační úrovni B2. Testován je poslech s porozuměním, lexikální a gramatické znalosti a porozumění textu. Celková doba testu je 60 minut.

Termín(y) AJ testu jsou následující: viz testy AJ

Upozornění: V některých případech budou muset nominovaní studenti bez certifikátu po úspěšném zvládnutí výběrového řízení CZS ještě muset podstoupit zkoušku TOEFL nebo IELTS (viz přijímací pravidla jednotlivých univerzit na webu ISEPu).

 • Doporučující dopis od vyučujícího z MU (i externisty) v AJ

musí být doručen v zalepené obálce vyučujícím signované na přelepce, na daném formuláři, viz dokumenty ke stažení. Mohou být také zaslány vyučujícím MU emailem z jeho IS emailu do termínu odevzdání přihlášky na CZS, na daném naskenovanem formuláři (Academic Reference- obě části). V jiné formě nebudou doporučující dopisy do programu ISEP akceptovány.

 • Výpis známek z IS MU v AJ za všechna studia MU, popř. jiná relevantní studia VŠ, která deklarujete v přihlášce.

Výpis známek musí být potvrzený SO příslušné fakulty, za již absolvovaná studia na MU i mimo MU doložte diploma supplement.

Vybraní studenti budou pozváni na osobní pohovor v AJ (popř. v jiném jazyce podle jazyka výuky) po uzávěrce programu. V elektronické přihlášce jsou hodnocena následujicí kriteria:

  • motivační dopis a akademický motivační dopis (dohromady 50%)
  • doporučení vyučujícího (10%)
  • doklad o znalosti jazyka (20%)
  • studijní výsledky (percentil studia na MU 10%)
  • elektronická přihláška (10%)
 • Elektronická přihláška ISEP

Papírovou přihlášku ISEP vyplňují pouze kandidáti, kteří byli vybrání v prvním kole výběrového řízení CZS založeného na on-line přihlášce a osobním pohovoru. Přihláška musí být na CZS odevzdána do 14 dnů od potvrzení výběru z prvního kola výběrového řízení.

Více informací k elektronické přihlášce ISEP najdete na zde.

↑ top

 

 

 

 

Zkušenosti studentů z předcházejících let

Zavěrečné zprávy studentů MU jsou k dispozici v databázi závěrečných zpráv CZS.

Finanční podmínky / finanční rámec

Hostitelská instituce nabízí:

 • Prominutí školného na hostitelské instituci (vyjma ISEP Direct)
 • Řádné denní studium započítané do studia na MU (viz uznávání výsledků zahraničních pobytů)
 • Hrazené ubytování a stravování na hostitelské instutuci nebo stipendium na pokrytí těchto nákladů (od hostitelské školy).

MU nabízí:

 • CZS usiluje o získání prostředků k poskytnutí stipendia pro pobyt na hostitelské univerzitě. Maximální možná částka je 10 000 Kč na měsíc (CZS si vyhrazuje právo stipendium snížit, popř. neudělit), tzn. udělení tohoto stipendie neni zaručeno a není nárokové.

Další náklady:

 • Student MU stále platí na MU školné (v případě, že je jeho plátcem)
 • platí příspěvek na hrazení ubytování a jídla pro zahraničního studenta, který bude studovat na MU, za každý semestr svého pobytu na přijímající univerzitě, v ak. roce 2016/2017 je tato částka 36500 Kč/semestr.
 • Administrativní poplatek placený organizaci ISEP za administraci umístění na univerzite je 100+ 325 USD, při neumístění se vrací částka (ISEP si nechá 100 USD). V případě stažení přihlášky ze strany studenta po té, co byla přihláška odeslána do centrální kanceláře organizace ISEP v USA., je student/-ka povinen/-na tento poplatek i přesto uhradit. Aktualni sazba poplatku
 • Povinné zdravotní pojištění ISEP: cca $73/měsíc (aktuální sazba), musí pokrývat celou délku studia na celé měsíce.
 • Cestovné
 • Studijní materiály
 • Poplatky za vízum, poplatek SEVIS (USA)
 • Kapesné (výše se může pohybovat v rozmezí 150-400 USD na jeden měsíc)
 • Ostatní (liší se podle poplatků spojených s pobytem v konkrétní zemi, poplatek za jazykovou zkoušku, atd.)

↑ top

 

Tabulka termínů

15. prosinec 2016

Uzávěrka pro odevzdání on-line přihlášek CZS na mobility, které se uskuteční v podzimním semestru 2017 nebo celém akademickém roce 2017/2018. Online přihláška bude otevřena od 15.10.2016.

 30. červen 2017

Uzávěrka pro odevzdání on-line přihlášek CZS na mobility, které se uskuteční pouze v jarním semestru 2018 v akademickém roce 2017/2018 (online přihláška je k dispozici od 24. dubna 2017).

↑ top

 

Postup před odjezdem

O dalším postupu budete informování emailem koordinátorem programu jakmile budete vybráni ve výběrovém řízení CZS.

CZS (program ISEP) vyžaduje po studentovi MU podat žádost o uznání předmětů/ kreditů ze zahraničního pobytu, viz čl. 9, od.1. směrnice rektora č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (více informací najdete na webových stránkách CZS věnovaných pobytům v zahraničí-Uznávání předmětů ze studijních a pracovních pobytů studentů MU).

↑ top

 

Postup během pobytu

Do 30 dnů po začátku semestru v zahraničí musíte provést změny v Learning Agreementu získat podpis zahraniční instituce a také pověřené osoby fakulty, která indikuje zpusob uznání a kreditovou hodnotu uznaných předmětů.

↑ top

 

Postup po ukončení studijního/pracovního pobytu v zahraničí

CZS (ISEP program) vyžaduje po studentovi MU podat žádost o uznání předmětů/ kreditů ze zahraničního pobytu, viz čl. 9, od.1. směrnice rektora č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (více informací najdete na webových stránkách CZS věnovaných pobytům v zahraničí).

Dále, student musí odevzdat (zaslat emailem) na CZS Závěrečnou zpravu nejpozději do 30-ti dnů po ukončení studijního pobytu ISEP:

Zpráva ze studijního pobytu v zahraničí – pouze elektronicky e-mailem koordinatorovi programu do 30-ti dnů po ukončení pobytu ISEP.

↑ top

FaLang translation system by Faboba