Masarykova univerzita a Centrum zahraniční spolupráce
PF2015

Erasmus

   

Všeobecné informace

Program Erasmus je v rámci programu celoživotního učení (Lifelong learning Programme) zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Cílem programu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

Základní podmínkou pro zapojení vysokoškolské instituce do programu Erasmus je přidělení Erasmus University Charter (EUC) od Evropské komise. Erasmus University Charter je dvojího typu:

1. "klasický" EUC- povolení pro všechny typy aktivit programu Erasmus kromě pracovních stáží;

2. "extended" EUC - povolení pro všechny typy aktivit programu Erasmus včetně pracovních stáží.

Masarykova universita získala na období 2007-2013 extended EUC.

 • EUC number Masarykovy univerzity je 51225-IC-1-2007-CZ-ERASMUS-EUCX-1
 • ERASMUS ID kod Masarykovy univerzity je CZ BRNO05

↑ top


 

Kterých zemí se program týká

Studijní pobyty Erasmus mohou probíhat pouze v zemích zapojených do Programu celoživotního učení (LLP):

 • 27 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • Země ESVO, členové EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko
 • Kandidátské země: Chorvatsko, Turecko

↑ top


 

Podmínky účasti a postup

Studijního pobytu v rámci programu Erasmus se může zúčastnit student, který:

 • je v době výjezdu na zahraniční studijní pobyt zapsán min. do 2. ročníku  bakalářského studia, nebo je studentem jakéhokoliv ročníku akreditovaného Mgr. nebo PhD. studijního programu na MU – prezenční, kombinované i distanční formy studia
 • je občanem jednoho ze států státu LLP nebo je občanem jiného státu, ale studuje v jednom ze států LLP v akreditovaném studijním programu
 • byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení
 • studijní pobyt se realizuje pouze na základě platných bilaterálních smluv uzavřených mezi příslušnou katedrou MU a zahraniční institucí vlastnící Erasmus University Charter
 • délka studijního pobytu je min. 3 měsíce a max. 12 měsíců
 • podmínkou úspěšného ukončení zahraničního studijního pobytu je získání min. počtu 20 ECTS kreditů za semestr
 • každý uchazeč musí splňovat Kvalifikační podmínky programu Erasmus pro studijní pobyty studentů

Mobilitní program Studijní pobyty Erasmus vyžaduje po studentovi MU podat žádost o uznání předmětů/ kreditů ze zahraničního pobytu, viz čl. 9, od.1. směrnice rektora č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity.

 

Opakovné výjezdy studentů v rámci programu Erasmus

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus:

 • každý student může vyjet za celou dobu svých studií jedenkrát na studijní pobyt Erasmus a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus (týká se pobytů se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student)
 • celková doba pobytů nesmí přesáhnout 24 měsíců
 • program není určen pro studenty, kteří přijeli do ČR studovat pod programem Erasmus Mundus

Tato pravidla se vztahují i na studijní pobyty a pracovní stáže v rámci programů Socrates II a Leonardo da Vinci II, které probíhaly od roku 2000 do roku 2006.

Program Erasmus je realizován na základě bilaterálních smluv uzavřených mezi konkrétními katedrami/ústavy MU a zahraniční partnerské instituce. Student může tedy realizovat studijní pobyt Erasmus pouze na univerzitě, s níže má katedra/ústav, kde studuje, uzavřenou tuto bilaterální smlouvu.

Výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus je v plné kompetenci kateder/ústavů, student se musí informovat o jeho konkrétních možnostech výjezdu na své domácí katedře/ústavu.

Co musím udělat, pokud se chci studijního pobytu zúčastnit:

 • kontaktovat oborového koordinátora na své katedře a informovat se o možnostech (nabízených studijních pobytech), podmínkách a termínech výběrového řízení
  • místa na zahraniční pobyty jsou omezená a proto se jej mohou zúčastnit pouze studenti, kteří uspějí ve výběrovém řízení,
  • výběr uchazečů je v plné kompetenci jednotlivých kateder, které si také samy stanovují kritéria a termíny výběrových řízení,
  • výběrové řízení musí být řádně vyhlášeno a jeho výsledky zaznamenány v protokolu,
  • každý uchazeč musí splňovat Kvalifikační podmínky programu Erasmus pro studijní pobyty studentů
 • výběrové řízení se koná jednou ročně a probíhá zpravidla v únoru

Seznam nominovaných studentů včetně jejich základních osobních údajů předají oboroví koordinátoři Centru zahraniční spolupráce, které na jeho základě požádá o finanční prostředky na nahlášené pobyty.

Pro nominované studenty CZS následně pořádá informační schůzky, na kterých jsou studenti seznámeni s veškerou administrativou spojenou s jejich výjezdem. Informační schůzky se konají vždy zpravidla v polovině dubna.

Nominace na studijní pobyt Erasmus je závazná. Pokud je student nucen z vážných zdravotních či osobních důvodu svoji nominaci zrušit, je povinen tak učinit neodkladně prostřednictvím formuláře Oznámení o zrušení pobytu, které musí být potvrzeno oborovým koordinátorem a předáno k evidenci na CZS. Odstoupení od nominace může mít vliv na budoucí možnost zařazení do výběru na tento program.

↑ top


 

Finanční podmínky / finanční rámec

 • na základě uzavření finanční dohody student obdrží stipendium = paušální částka na měsíc pobytu v zahraničí stanovená na národní úrovni a stejná pro studenty všech vysokoškolských institucí
 • stipendium slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů – předpokládá se finanční spoluúčast studenta!
 • Diferenciace grantů pro akademický rok 2013/2014 (vizte dokumenty ke stažení)
 • stipendium bude převedeno na bankovní účet studenta zadaný v IS MU podle dohodnutých splátek
 • finanční prostředky se vyplácí na bankovní účty vedené v eurech u Komerční banky (bližší info u koordinátorů Erasmus na CZS)

Podrobnosti k finančnímu ujednání:

Délka studijního pobytu je min. 3 měsíce a maximálně 12 měsíců. Pokud není dodrženo trvání pobytu v délce celých měsíců, je grant na poslední měsíc přidělován dle počtu dnů posledního měsíce strávených v zahraničí (s návazností na počáteční den 1. měsíce pobytu):

    1 až 7 dnů: nulová finanční podpora
    8 až 20 dnů: 1/2 finanční podpory na měsíc
    21 až 30 dnů: celá finanční podpora na měsíc
Příklad: Student je v zahraničí od 8.1. do 25.4.
   Výpočet doby pobytu:
od 8.1. do 8.2. = 1 měsíc, od 9.2. do 8.3. = 2 měsíce, od 9.3. do 8.4. = 3 měsíce, od 9.4. do 25.4. = 17 dní.
   Student obdrží finanční prostředky na 3,5 měsíce.

↑ top


 

Postup před odjezdem

 • Vyplnění a odeslání přihlášky (Application form)
   • nejprve je třeba zjistit deadline pro podání přihlášky na zahraniční instituci a zda instituce nemá svoji vlastní přihlášku, nevyžaduje on-line preregistraci, nominaci od domácího koordinátora atp.
   • pečlivě vyplněnou přihlášku studentovi potvrzuje nejprve oborový koordinátor na katedře, teprve poté přichází student s přihláškou k potvrzení na CZS
   • přihlášku následně posílá na zahraniční instituci sám student, ve většině případů se přihlášky posílají na adresu institucionálního koordinátora
 • Uzavření studijní smlouvy (Learning agreement)
   • uzavření studijní smlouvy (Learning agreement na formuláři MU!) je podmínkou pro vyplacení stipendia
   • studijní smlouva musí být oboustranně potvrzena (tzn. oborovým a institucionálním koordinátorem domácí i zahraniční instituce) ještě před odjezdem studenta a musí být předložena již při podpisu finanční dohody
   • studijní smlouva musí obsahovat: kódy kurzů, označení semestru, ve kterém bude kurz navštěvován, název kurzu, počet kreditů, které má student za úspěšné absolvování kurzů získat a označení typu kreditového systému, který zahraniční škola používá
   • studijní smlouvu student konzultuje se svým oborovým koordinátorem, který vyplní sekci uznávání studia (forma uznání, počet kreditů), svým podpisem tedy stvrzuje, že zapsané předměty budou studentovi po návratu na katedrou uznány
   • teprve s Learning agreement-em potvrzeným oborovým a institucionálním koordinátorem na MU a následně v zahraničí přichází student na CZS
   • po potvrzení od koordinátora na CZS posílá student svůj studijní plán k potvrzení na zahraniční instituci (opět ve většině případů na adresu institucionálního koordinátora.
 • Zajištění ubytování
   • ne vše chny university nabízejí zahraničním studentům ubytování, některé ubytovacími kapacitami nedisponují a student si musí zajistit ubytování v soukromí (s pomocí nebo i bez pomoci zahraniční instituce)
   • informace ohledně možnosti ubytování student najde na webových stránkách zahraniční instituce, příp. je studentovi sdělí sama universita po obdržení jeho přihlášky
   • ubytování je nutné zajišťovat s dostatečným předstihem!

   • náklady na ubytování se v každé zemi liší, v dražších zemích mnohdy výdaje spojené s ubytováním mohou dosahovat výše přiděleného grantu na měsíc; studenti musí často také zaplatit ubytování na celý semestr nehledě na reálnou dobu jejich pobytu
 • Podání žádosti o stipendium a uzavření finanční dohody
  • finanční dohodu přichází student na CZS podepsat zhruba 3 týdny před plánovaným odjezdem
  • povinná je osobní návštěva studenta na CZS, dokumenty zaslané poštou nejsou akceptovány!
  • podmínkou uzavření finanční dohody a obdržení grantu je předložení následujících dokumentů:
   • žádost o přiznání stipendia
   • finanční dohoda (ve dvou originálních vyhotoveních)
   • potvrzení o přijetí ke studiu - tzv. Letter of Acceptance
   • oboustranně potvrzená studijní smlouva - tzv. Learning agreement (povinný formulář MU)
   • čestné prohlášení o předchozí účasti, resp. neúčasti v programu Erasmus
 • Před odjezdem je třeba studijní pobyt zaevidovat v IS.

↑ top


 

Postup během pobytu

 • během pobytu student musí respektovat studijní řád zahraniční školy a řádně plnit povinnosti vyplývající z finanční i studijní smlouvy
 • pro všechny účely budou studenti hostitelskou vysokoškolskou institucí posuzováni stejným způsobem jako domácí studenti

Změny studijní smlouvy (Changes to original Learning Agreement - povinný formulář MU)

 • student má právo na změny studijní smlouvy, ty však musí být učiněny max. do 30 dnů od začátku semestru na zahraniční instituci
 • všechny změny ve studijní smlouvě musí být písemně odsouhlaseny jak vysílající, tak přijímající institucí - formulář Changes to original Learning Agreement
 • změny studijní smlouvy si student nechává potvrdit nejdříve na zahraniční instituci, poté je posílá ke schválení oborovému koordinátorovi na MU, který ja následně zasílá k potvrzení na CZS

Prodloužení studia na zahraniční instituci

 • je možné jen po dohodě s vysílající a přijímající institucí!
 • studentovi automaticky nevzniká nárok na financování prodlouženého pobytu, záleží na vysílající instituci, zda mu na prodlouženou dobu pobytu přidělí stipendium
 • prodloužení bez nároku na stipendium (Erasmus zero-grant student)
  • student o něj může požádat kdykoli v průběhu pobytu prostřednictvím Žádosti o prodloužení studijního pobytu (Application for extension)
  • žádost musí být potvrzena zahraničním koordinátorem a oborovým koordinátorem na MU
  • přílohou žádosti je motivační dopis v češtině, který student předloží spolu s Žádostí o prodloužení v CZS. V něm musí být uvedeny akademické důvody pro prodloužení pobytu.
  • další přílohou je harmonogram akademického roku či odkaz na web zahraniční univerzity jako podklad pro datum ukončení pobytu, které je v žádosti uvedeno. Místo harmonogramu lze doložit i akceptační dopis na prodloužené období či vyjádření zahraničního koordinátora o datu ukončení.
  • student neobdrží finanční podporu, zůstává mu však statut Erasmus studenta a z něho plynoucí výhody (např. neplacení školného na zahraniční instituci atp.)
 • prodloužení s finanční podporou
  • je možné jen na základě výzvy CZS v případě dostatečné finanční rezervy!
  • na základě výzvy CZS o něj student může požádat prostřednictvím Žádosti o prodloužení studijního pobytu (Application for extension)
  • žádost musí být potvrzena zahraničním koordinátorem a oborovým koordinátorem na MU
  • přílohou žádosti je motivační dopis v češtině, který student předloží spolu s Žádostí o prodloužení v CZS. V něm musí být uvedeny akademické důvody pro prodloužení pobytu.
  • další přílohou je harmonogram akademického roku či odkaz na web zahraniční univerzity jako podklad pro datum ukončení pobytu, které je v žádosti uvedeno. Místo harmonogramu lze doložit i akceptační dopis na prodloužené období či vyjádření zahraničního koordinátora o datu ukončení.
  • změna celkové částky stipendia musí být uvedena v dodatku k finanční dohodě, který podepíše student před uplynutím původní doby pobytu

Žádost o prodloužení musí být na CZS podána nejpozději 3 týdny před původním koncem pobytu stanoveným finanční dohodou.

V případě prodloužení druhého semestru je třeba doložit řádně podepsanou studijní smlouvu (formulář LA) na toho období.

Zkrácení studijního pobytu

 • je možné po dohodě studenta s vysílající institucí a je řešeno dodatkem k finanční dohodě a poměrným zkrácením stipendia
 • pokud student nedodrží minimální délku pobytu, tj. 3 měsíce, musí vrátit stipendium celé! (toto ustanovení neplatí v případě ukončení pobytu z důvodu „vyšší moci“)

↑ top


 

Postup po příjezdu

Po návratu ze studijního pobytu je student povinnen:

předložit na CZS Confirmation of Erasmus study period - potvrzení o skutečné délce studijního pobytu (KOPIE), a to do 10 dnů od ukončení studijního pobytu

předložit na CZS Transcript of records - výpis absolvovaných předmětů a získaných kreditů na zahraniční instituci (KOPIE), a to nejpozději do 1,5 měsíce od návratu

Dokumenty zaslané emailem jsou dostačující.

vyplnit závěrečnou zprávu formou on-line dotazníku, přístupové údaje obdrží příjemce po ukončení mobility na e-mailovou adresu. Příjemce se zavazuje vyplnit závěrečnou zprávu do 10 dnů od obdržení přístupových údajů.

Uznávání zahraničního studia

 • uznávání předmětů / kreditů je v plné kompetenci jednotlivých fakult / kateder / ústavů a oborového koordinátora
 • o procesu uznávání kreditů / předmětů se informujte na zahraničním / studijním oddělení své fakulty

Pravidla pro uznávání studia naleznete na: zde

↑ top


 

Vyjádření CZS k výplatám stipendií na studijní pobyt

Pro rok 2013/14 došlo ke dvěma zásadním změnám, které ovlivnily způsob výplaty stipendií na mobilitu v rámci programu Erasmus:

1. Evropská komise důrazně doporučila, aby bankovní účty příjemců grantu byly vedeny v EUR.

2. V grantové smlouvě na mobility programu Erasmus byly změněny platební podmínky takto:  „Pokud byl grant poukázán na účet příjemce vedený v CZK, převede příjemce jakékoliv skutečné náklady na EUR, a to dle měsíčního účetního kurzu stanoveného Evropskou komisí a uveřejňovaného na jejích webových stránkách, platného ke dni platby příslušné zálohové splátky ze strany Národní agentury ve prospěch příjemce."

Protože druhá z uvedených změn vzhledem k vývoji kurzu CZK vůči EUR fakticky vylučuje možnost vést nadále účet v CZK bez značných ztrát způsobených fluktuací kurzu, nabízely se Centru zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity dva způsoby řešení situace:

1. v okamžiku připsání dotace v EUR na účet MU směnit částku na lokální měnu, a v tomto kursu pak vyplácet stipendia studentům v CZK, tedy ve stejné měně jako doposud;

2. zachovat částku v EUR a v EUR také vyplácet studentům stipendium.

První možnost se naneštěstí ukázala jako ekonomicky nepřijatelná: částka, byť poukázaná na účet MU v EUR, je v souladu s příslušnými zákonnými normami v účetnictví univerzity vedena v lokální měně, tedy v CZK, a to podle kurzu České národní banky. Ve chvíli reálné směny této částky za CZK však Komerční banka, u níž má MU účet, používá kurz pro nákup deviz; rozdíl těchto dvou kurzů je v tomto konkrétním případě přes 750 tisíc CZK. Takovou ztrátu si samozřejmě MU nemůže dovolit. Proto Centrum zahraniční spolupráce zvolilo druhou možnost, totiž ponechat dotaci v původní měně a v této měně ji také v akademickém roce 2013/14 studentům, vyjíždějícím na pobyty v zahraničí v rámci Erasmu, vyplácet.

Jak bylo řečeno, má Masarykova univerzita svůj účet u Komerční banky; protože však vnitrostátní převody a platby v cizí měně jsou zatíženy poplatkem ve výši 450 CZK, pokud je účet příjemce veden u jiné banky, mohla by tato transakce vyvolat značné náklady, které by šly podle platné legislativy na vrub univerzity: při 1200 vyjíždějících studentech, kterým je stipendium poukazováno ve dvou až třech splátkách, by mohlo teoreticky jít o částku přesahující 1,5M CZK. Z tohoto důvodu vyzvalo Centrum zahraniční spolupráce studenty, aby si založili účet u Komerční banky; vnitrobankovní transakce totiž výše zmíněným poplatkem zatíženy nejsou. Rozhodně tedy nešlo o propagaci Komerční banky, ale o snahu CZS ušetřit Masarykově nemalé finanční prostředky.

Zmíněná výzva studentům ze strany CZS však vyvolala u některých příjemců stipendia negativní reakci. Na konci června t.r. proto došlo k jednání mezi vedením univerzity a Studentskou komorou Akademického senátu MU, kde se obě strany dohodly pro rok 2013/14 na dvou kompromisních postupech, které nyní při výplatě stipendií uplatňujeme:

1. výplata v EUR na účet vedený v EUR u KB: studenti takto obdrží 100% částku, protože nedochází ke kurzovým rozdílům a nejsou účtovány žádné poplatky. Jde o formu, která je nejhospodárnější vůči studentům i vůči univerzitě. Student navíc může svůj účet bez jakýchkoli poplatků či sankcí zrušit, jakmile si stipendium vybere; samotné zřízení konta v EUR pak rovněž není zatíženo žádným poplatkem.

2. výplata v CZK na účet studenta u jakékoli banky vedený v CZK, dle aktuálního kurzu Komerční banky pro nákup deviz. Tato výplata ovšem s sebou nese rizika změny kurzu.

Všem těm, kterým zvolený postup způsobil nepříjemnosti, se omlouváme. V čase, který jsme měli k dispozici, však nebylo možné jiné řešení, které by nezpůsobilo Masarykově univerzitě nemalé ekonomické ztráty.

Mimořádné podmínky vedení speciálního účtu v EUR u KB:

1. při zřízení běžného účtu v EUR konto G2. 2 získáte jednu elektronickou kartu zdarma na 1 rok.

2. úhrady do zahraničí - SEPA EuroPlatba do 50 000,- EUR včetně (2 x měsíc) - zdarma na 1 rok.

3. výběr hotovosti v cizí měně z běžného účtu v cizí měně na pobočkách KB (2 x měsíc) zdarma na 1 rok.

Výběr na pobočkách zdarma je zatím možný na pobočce KB a.s. na Náměstí Svobody 92/21, 631 31 Brno a na pobočce v Kampusu- Netroufalky 770/14, 625 00  Brno - Kampus. Výběr bude v budoucnu možný na více pobočkách v Brně a jakmile budeme znát jejich názvy, uvedeme je na našich www stránkách sekci Erasmus.

Bankovní účet v EUR je zároveň veden v CZK (tzv. G2. 2 - zdarma), který zahrnuje tyto produkty a služby:

Vedení běžného účtu v Kč

Jedna embosovaná G2 karta s cestovním pojištěním a s 1 výběrem z bankomatu v zahraničí měsíčně zdarma

Telefonní bankovnictví

Expresní linka KB

Internetové bankovnictví MojeBanka

Mobilní bankovnictví Mobilní banka a Mobilní banka 2

Jeden výpis z účtu elektronicky s měsíční četností

Účetní položky na pasivní straně transakce vyjma odepsaných inkas

Účetní položky zpracované prostřednictvím mezibankovního platebního styku, povolení inkasa (včetně SIPO)

a zadávání trvalých příkazů k úhradě zdarma první tři měsíce po otevření účtu (dále aktuální cena).

Pokud si chcete tento speciální Erasmus účet KB založit, je nutné, nechat si na CZS vystavit potvrzení o tom, že jste vybraní na program Erasmus v akademickém roce 2013/2014. Toto potvrzení předložíte bankovním poradcům na určených pobočkách KB při zakládání účtu G2.2

Zřizovat tento účet lze jen na pobočce KB a.s. na Náměstí Svobody 92/21, 631 31 Brno a na pobočce v Kampusu- Netroufalky 770/14, 625 00 Brno-Kampus. Více informací o Erasmus účtu Vám poskytnou pracovníci na pobočkách.

 


↑ top

 

Kontaktní informace

Koordinátoři pro vyjíždějící studenty programu Erasmus na MU

Verka

Mgr. Věra Honzíková
Erasmus: vyjíždějící studenti - podle abecedy A - G, pracovní stáže
tel.: + 420 549 49 4553; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Martina

 

 

 

Mgr. Martina Pluháčková
Erasmus: vyjíždějící studenti - podle abecedy H - N
tel.: + 420 549 49 3649; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Eliska

Bc. Eliška Papcunová
Erasmus: vyjíždějící studenti - podle abecedy O - Ž, EILC
tel.: + 420 549 49 7325; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

ERASMUS tým CZS - další členové

Lucie

Mgr. Lucie Durcová
Institucionální koordinátorka programu Erasmus
koordinátorka pro vyjíždějící učitele/bilaterální smlouvy:
tel.: +420 549 49 4144 ; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zita

Mgr. Zita Hrabovská
Koordinátorka pro neakademické pracovníky
tel.: + 420 549 49 4870; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

↑ top


 

Přehled souvisejících odkazů

↑ top

FaLang translation system by Faboba