Masarykova univerzita a Centrum zahraniční spolupráce
PF2015

Erasmus praxe

 

AKADEMICKÝ ROK 2013/2014

Program Erasmus umožňuje studentům realizovat 3-12 měsíční pracovní stáž s finanční podporou v zemích zapojené do programu LLP/Erasmus.

Program Erasmus je v rámci programu celoživotního učení (Lifelong learning Programme) zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Cílem programu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

Základní podmínkou pro zapojení vysokoškolské instituce do programu Erasmus je přidělení Erasmus University Charter (EUC) od Evropské komise. Erasmus University Charter je dvojího typu:

 • 1. "klasický" EUC- povolení pro všechny typy aktivit programu Erasmus kromě pracovních stáží;
 • 2. "extended" EUC - povolení pro všechny typy aktivit programu Erasmus včetně pracovních stáží.

Masarykova universita získala na období 2007-2013 extended EUC.

↑ top

 

Kterých zemí se program týká

Pracovní stáže mohou probíhat pouze v zemích zapojených do Programu celoživotního učení (LLP):

 • 27 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • Země ESVO, členové EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • Kandidátská země: Turecko
 • Chorvatsko a Švýcarsko

↑ top

 

Podmínky účasti

Pracovní stáže v rámci programu Erasmus se může zúčastnit student, který:

 • je zapsán do akreditovaného Bc., Mgr. nebo PhD. studijního programu na MU – prezenční, kombinované i distanční formy studia
 • je občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu, v jakémkoliv ročníku
 • v minulosti neabsolvoval pracovní stáž v rámci programu Leonardo či Erasmus
 • musí být po celé období stáže řádně zapsán ke studiu na vysílající instituci, minimálně v oboru přes který se na stáž přihlásil, nemůže tedy studium v daném oboru na vysílající instituci před ukončením stáže v zahraničí přerušit, ani ukončit

Další důležité podmínky:

 • Každý uchazeč musí splňovat Kvalifikační podmínky programu Erasmus pro pracovní stáže studentů
 • pracovní stáž se mu uskutečnit v podniku - „podnik“ = podnik, firma, školící či výzkumné středisko, jiná organizace (např. fakultní nemocnice apod.)
 • neoprávněné organizace, ve kterých nesmí probíhat pracovní stáž:
  • instituce EU a další EU orgány včetně specializovaných agentur
  • organizace spravující programy EU (kvůli zabránění možnému střetu zájmů a/nebo dvojímu financování)
  • národní diplomatické reprezentace země původu/občanství studenta v hostitelské zemi. Pracovní stáže v ostatních zastoupeních či veřejných institucích domovské země studenta (např. kulturní instituce, česká centra - kromě Českého centra Düsseldorf!, zastoupení krajů, školy aj.) jsou přípustné za podmínky, že bude splněn a obhájen požadavek mezinárodnosti takovéto stáže.
 • student musí v zahraničním podniku pracovat na plný pracovní úvazek
 • podmínkou pracovní stáže není uzavření bilaterální smlouvy, stáž musí být ale předem domluvena a potvrzena
 • pracovní stáž musí být součástí studijního programu, přes který se student na stáž přihlásil, musí být schválena katedrou daného oboru a následně být studentovi uznána - student za ni musí získat ECTS kredity a stáž musí být zapsána v diploma suplement
 • student, který je občanem jednoho ze státu LLP nebo je občanem jiného státu, ale studuje v jednom ze státu LLP v akreditovaném studijním programu a který by chtěl z České republiky vycestovat na pracovní stáž do země svého původu/občanství, má při výběrovém řízení nejnižší prioritu a bude mu přidělen status studenta programu Erasmus bez stipendia

Mobilitní program Pracovní stáže Erasmus vyžaduje po studentovi MU podat žádost o uznání předmětů/ kreditů ze zahraničního pobytu, viz čl. 9, od.1. směrnice rektora č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity.

Opakovné výjezdy studentů v rámci programu Erasmus
Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus:

 • každý student může vyjet za celou dobu svých studií jedenkrát na studijní pobyt Erasmus a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus (týká se pobytů se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student)
 • celková doba pobytů nesmí přesáhnout 24 měsíců
 • program není určen pro studenty, kteří přijeli do ČR studovat pod programem Erasmus Mundus

Tato pravidla se vztahují i na studijní pobyty a pracovní stáže v rámci programů Socrates II a Leonardo da Vinci II, které probíhaly od roku 2000 do roku 2006.

↑ top


Jak se přihlásit

Pracovní stáže si vyhledávají a dojednávají sami studenti. Je možné oslovit jakoukoliv organizaci, která odpovídá pravidlům pro výběr vhodných přijímajících organizací, nebo si vybrat jednu z organizací, v níž proběhla pracovní stáž v minulých akademických letech.

Seznam možných hostujících organizací je v sekci Dokumenty ke stažení.

 

Akademický rok 2013/2014 (1.6.2013 - 30.9.2014)

Přihlášky uzavřeny

Přihlášku je třeba vytisknout, řádně podepsat a spolu s motivačním dopisem, pracovním plánem (Training agreement - stačí kopie) a doporučujícím dopisem akademického pracovníka z MU odevzdat v originále Mgr. Honzíkové nejpozději ke dni uzávěrky (viz Tabulka termínů).

Postup pro podání přihlášky v online databázi CZS zde

Povinné přílohy online přihlášky:

1) Potvrzení o dojednání stáže / akceptační dopis, v němž musí být uvedeno:

 • název hostující organizace,
 • jméno studenta,
 • délka stáže a období, ve kterém se stáž uskuteční (ve formátu dd/mm/rrrr)
 • pracovní / komunikační jazyk – v jakém jazyce bude probíhat stáž.

Formulář akceptačního dopisu v dokumentech ke stažení. Akceptována je i jiná forma akceptačního dopisu, pakliže obsahuje všechny potřebné údaje.

2) Třístranně potvrzený Training agreement - pracovní plán stáže potvrzený odpovědným zástupcem hostující zahraniční instituce a katedrou MU (garantem praxe).

I. DETAILS OF THE STUDENT - vyplňuje student

II. DETAILS OF THE PROPOSED TRAINING PROGRAMME ABROAD - vyplňuje přijímající organizace

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES - podpisy v pořadí přijímající organizace, student, garant praxe (tj. pověřená osoba fakulty MU)

Formulář se vyplňuje v anglickém jazyce.

3) Motivační dopis, v němž musí být uvedeno:

 • obor studia a ročník studia žadatele,
 • zdůvodnění výběru zahraniční organizace (v případě výběru zastoupení či veřejných institucích domovské země studenta, např. kulturní instituce, česká centra, zastoupení krajů, školy aj., nutno obhájit organizaci vzhledem k požadavku mezinárodnosti takové stáže),
 • co (a proč) bude náplní praxe, souvislost se studovaným oborem
 • přínos praxe pro studenta – akademický přínos/přínos pro profesní dráhu/přínos pro MU a přijímající zahraniční organizaci,
 • na jakou dobu student žádá o stipendium.

Motivační dopis se píše v českém jazyce.

4) Potvrzení o jazykové vybavenosti - doklad o znalosti jazyka, v němž bude probíhat stáž:

 • doklad o zkoušce z daného jazyka na MU, např. Transcript of records vydaný MU či jiný certifikát
 • v případě, že student dosud nevykonal žádnou zkoušku z daného jazyka, výše uvedené dokumenty mohou být nahrazeny vyjádřením zaměstnavatele, že je srozuměn s jazykovou vybaveností studenta, která je pro výkon stáže dostatečná (toto vyjádření pak musí být součástí akceptačního dopisu).

5) Studijní výsledky - Transcript of records za celé období studia na MU vydaný a potvrzený studijním oddělením (v českém jazyce).

6) Odborná reference/doporučující dopis akademického pracovníka MU - může a nemusí být garant praxe. Dokument má být vystaven na hlavičkovém papíře fakulty MU, s podpisem a razítkem.

Dopis se píše v českém jazyce.

Garant praxe = děkanem fakulty pověřená osoba, která je na dané katedře/ústavu kompetentní ve věci schválení pracovního plánu stáže a následného uznání stáže.
Přehled pověřených osob fakult MU

 

Všechny přílohy přihlášky se zpracovávají na počítači.

Kritéria výběrového řízení:

 • kvalita pracovního programu (Training agreement) - 40%
 • kvalita motivačního dopisu - 40%
 • reference akademického pracovníka - 10%
 • formální stránka - 10%

Přihláška je posuzována tříčlennou komisí složenou z koordinátorů pro mezinárodní programy CZS. Při finálním výběru bývá přihlédnuto také k ročníku studia žadatele, studijním výsledkům a počtu předchozích absolvovaných studijních či pracovních pobytů v rámci studia na MU. V případě, že nebude možné posoudit přihlášku pouze na základě písemných dokladů, budou žadatelé pozváni i k ústnímu pohovoru.

O výsledcích výběrového řízení budou všichni žadatelé informováni prostřednictvím emailu za 3-4 týdny.

Pozor, podání přihlášky neznamená automatické přiznání stipendia, jde o řádné výběrové řízení!

 Výsledky výběrového řízení 2013/2014: III výzva 2013

 

↑ top

 Finanční podmínky / finanční rámec

 • na základě uzavření finanční smlouvy student obdrží stipendium = paušální částka na měsíc pobytu v zahraničí stanovená na národní úrovni a stejná pro studenty všech vysokoškolských institucí
 • stipendium slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů – předpokládá se finanční spoluúčast studenta!
 • studentovi může být ze strany zahraniční hostující instituce poskytována také mzda, nárok na stipendium ze strany MU tímto nezaniká
 • Diferenciace grantů do jednotlivých zemí
 • stipendium bude převedeno na bankovní účet studenta zadaný v IS MU podle dohodnutých splátek
 • finanční prostředky se vyplácí na bankovní účty vedené v eurech u Komerční banky, bližš í informace podá koordinátor stáží na CZS

Podrobnosti k finančnímu ujednání:

Délka pracovní stáže je min. 3 měsíce a maximálně 12 měsíců. Pokud není dodrženo trvání pobytu v délce celých měsíců, je grant na poslední měsíc přidělován dle počtu dnů posledního měsíce strávených v zahraničí (s návazností na počáteční den 1. měsíce pobytu):

 • 1 až 7 dnů: nulová finanční podpora
 • 8 až 20 dnů: 1/2 finanční podpory na měsíc
 • 21 až 30 dnů: celá finanční podpora na měsíc

Příklad: Student je v zahraničí od 8.1. do 25.4 Výpočet doby pobytu: od 8.1. do 8.2. = 1 měsíc, od 9.2. do 8.3. = 2 měsíce, od 9.3. do 8.4. = 3 měsíce, od 9.4. do 25.4. = 17 dní. Student obdrží finanční prostředky na 3,5 měsíce.

↑ top

 

Postup před odjezdem

Pojištění

Student je povinen sjednat si před odjezdem na stáž řádné pojištění platné pro jeho cílovou zemi. Pojištění musí obsahovat následující položky: pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění (pokrývající zranění zaměstnanců následkem pracovního úrazu) a pojištění odpovědnosti za škodu (bez ohledu na to, zda je či není škoda způsobená v práci, minimálně však odpovědnost za škody způsobené studentem na pracovišti v přijímající organizaci).

Student musí být seznámen se všemi náležitostmi zdravotního pojištění v zahraničí, které je uzavřeno pro účely výkonu pracovní stáže a mít osobně ověřeno u pojišťovny, že je pojištění vyhovující (především krytí pracovního úrazu a škoda způsobená na pracovišti).

Kopie pojistné smlouvy na dobu pracovní stáže s uvedeným číslem pojištění se odevzdává na CZS při uzavření finanční dohody.

 

Podání žádosti o stipendium a uzavření finanční smlouvy

 • finanční smlouvu přichází student na CZS podepsat nejpozději 3 týdny před plánovaným odjezdem, smlouvu nelze uzavřít po začátku stáže
 • povinná je osobní návštěva studenta na CZS, dokumenty zaslané poštou nejsou akceptovány
 • začátek a konec stáže musí být naplánován na pracovní dny, nikoliv víkendy či státní svátky

Podmínkou uzavření finanční smlouvy a obdržení grantu je předložení následujících dokumentů (zůstávají na CZS):

 • žádost o přiznání stipendia (v jednom originálním vyhotovení; dokument k vytištění v informačním systému ISOIS, přes něhož byla podaná elektronická přihláška)
 • finanční dohoda (ve dvou originálních vyhotoveních; dokument k vytištění v informačním systému ISOIS, přes něhož byla podaná elektronická přihláška)
 • čestné prohlášení (v jednom originálním vyhotovení)
 • pojistná smlouva na dobu praxe (stačí kopie)

Před odjezdem je třeba pracovní pobyt zaevidovat v ISu.

↑ top

 

Postup během pobytu

Změny pracovního plánu

 • v případě, že v původně schváleném pracovním plánu nastanou změny, musí být písemně odsouhlaseny jak vysílající, tak přijímající institucí formou nového Training agreementu

Prodloužení stáže

 • je možné jen po dohodě s vysílající a přijímající institucí!
 • studentovi nevzniká nárok na financování prodloužené doby stáže automaticky, záleží na vysílající instituci, zda mu na prodlouženou dobu pobytu přidělí stipendium
 • Prodloužení bez nároku na stipendium (Erasmus zero-grant student)
 • student o něj může požádat kdykoli v průběhu stáže prostřednictvím Žádosti o prodloužení pracovní stáže (Application for extension viz Dokumenty ke stažení). Součástí žádosti je sekce motivace, v níž musí být uvedeny důvody pro prodloužení pobytu. Žádost student předloží v CZS.
 • Žádost musí být potvrzena zástupcem zahraniční instituce a garantem praxe z fakulty MU
 • Prodloužení s finanční podporou
 • je možné jen v případě dostatečné finanční rezervy!
 • student může o prodloužení požádat prostřednictvím Žádosti o prodloužení pracovní stáže (Application for extension viz Dokumenty ke stažení). Součástí žádosti je sekce motivace, v níž musí být uvedeny důvody pro prodloužení pobytu. Žádost student předloží v CZS.
 • žádost musí být potvrzena zástupcem zahraniční instituce a garantem praxe z fakulty MU
 • změna celkové částky stipendia musí být uvedena v dodatku k finanční dohodě, který podepíše student před uplynutím původní doby pobytu

Žádost o prodloužení musí být na CZS podána nejpozději 3 týdny před původním koncem pobytu stanoveným finanční dohodou.

V případě schválení prodloužení pracovní stáže je třeba neprodleně doložit smlouvu o pojištění na prodloužené období.

Zkrácení pracovní stáže

 • je možné po dohodě studenta s vysílající institucí a je řešeno dodatkem k finanční dohodě a poměrným zkrácením stipendia
 • pokud student nedodrží minimální délku pobytu, tj. 3 měsíce, musí vrátit stipendium celé! (toto ustanovení neplatí v případě ukončení pobytu z důvodu „vyšší moci“)

↑ top

 

Postup po ukončení pracovního pobytu v zahraničí

Po návratu z pracovní stáže je student povinnen:

doručit na CZS Confirmation of Erasmus placement period - potvrzení o době/délce stáže přijímající organizací a garantem stáže, a to do 10 dnů od ukončení pracovní stáže (stačí kopie zaslaná emailem, originál si ponechá student)

vyplnit závěrečnou zprávu formou on-line dotazníku, přístupové údaje obdrží příjemce po ukončení mobility na e-mailovou adresu. Příjemce se zavazuje vyplnit závěrečnou zprávu do 10 dnů od obdržení přístupových údajů.

Uznávání zahraniční praxe

Uznávání kreditů je v plné kompetenci jednotlivých fakult / kateder / ústavů a garantů stáže. O procesu uznávání kreditů se informujte na zahraničním / studijním oddělení své fakulty.

Pravidla pro uznávání pobytů naleznete na: uznávání pobytů - pracovní pobyt

 

↑ top

 

Vyjádření CZS k výplatám stipendií Erasmus v akademickém roce 2013/14

 

Pro rok 2013/14 došlo ke dvěma zásadním změnám, které ovlivnily způsob výplaty stipendií na mobilitu v rámci programu Erasmus:

1. Evropská komise důrazně doporučila, aby bankovní účty příjemců grantu byly vedeny v EUR.

2. V grantové smlouvě na mobility programu Erasmus byly změněny platební podmínky takto: „Pokud byl grant poukázán na účet příjemce vedený v CZK, převede příjemce jakékoliv skutečné náklady na EUR, a to dle měsíčního účetního kurzu stanoveného Evropskou komisí a uveřejňovaného na jejích webových stránkách, platného ke dni platby příslušné zálohové splátky ze strany Národní agentury ve prospěch příjemce."

Protože druhá z uvedených změn vzhledem k vývoji kurzu CZK vůči EUR fakticky vylučuje možnost vést nadále účet v CZK bez značných ztrát způsobených fluktuací kurzu, nabízely se Centru zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity dva způsoby řešení situace:

1. v okamžiku připsání dotace v EUR na účet MU směnit částku na lokální měnu, a v tomto kursu pak vyplácet stipendia studentům v CZK, tedy ve stejné měně jako doposud;

2. zachovat částku v EUR a v EUR také vyplácet studentům stipendium.

První možnost se naneštěstí ukázala jako ekonomicky nepřijatelná: částka, byť poukázaná na účet MU v EUR, je v souladu s příslušnými zákonnými normami v účetnictví univerzity vedena v lokální měně, tedy v CZK, a to podle kurzu České národní banky. Ve chvíli reálné směny této částky za CZK však Komerční banka, u níž má MU účet, používá kurz pro nákup deviz; rozdíl těchto dvou kurzů je v tomto konkrétním případě přes 750 tisíc CZK. Takovou ztrátu si samozřejmě MU nemůže dovolit. Proto Centrum zahraniční spolupráce zvolilo druhou možnost, totiž ponechat dotaci v původní měně a v této měně ji také v akademickém roce 2013/14 studentům, vyjíždějícím na pobyty v zahraničí v rámci Erasmu, vyplácet.

Jak bylo řečeno, má Masarykova univerzita svůj účet u Komerční banky; protože však vnitrostátní převody a platby v cizí měně jsou zatíženy poplatkem ve výši 450 CZK, pokud je účet příjemce veden u jiné banky, mohla by tato transakce vyvolat značné náklady, které by šly podle platné legislativy na vrub univerzity: při 1200 vyjíždějících studentech, kterým je stipendium poukazováno ve dvou až třech splátkách, by mohlo teoreticky jít o částku přesahující 1,5M CZK. Z tohoto důvodu vyzvalo Centrum zahraniční spolupráce studenty, aby si založili účet u Komerční banky; vnitrobankovní transakce totiž výše zmíněným poplatkem zatíženy nejsou. Rozhodně tedy nešlo o propagaci Komerční banky, ale o snahu CZS ušetřit Masarykově nemalé finanční prostředky.

Zmíněná výzva studentům ze strany CZS však vyvolala u některých příjemců stipendia negativní reakci. Na konci června t.r. proto došlo k jednání mezi vedením univerzity a Studentskou komorou Akademického senátu MU, kde se obě strany dohodly pro rok 2013/14 na dvou kompromisních postupech, které nyní při výplatě stipendií uplatňujeme:

1. výplata v EUR na účet vedený v EUR u KB: studenti takto obdrží 100% částku, protože nedochází ke kurzovým rozdílům a nejsou účtovány žádné poplatky. Jde o formu, která je nejhospodárnější vůči studentům i vůči univerzitě. Student navíc může svůj účet bez jakýchkoli poplatků či sankcí zrušit, jakmile si stipendium vybere; samotné zřízení konta v EUR pak rovněž není zatíženo žádným poplatkem.

2. výplata v CZK na účet studenta u jakékoli banky vedený v CZK, dle aktuálního kurzu Komerční banky pro nákup deviz. Tato výplata ovšem s sebou nese rizika změny kurzu.

Všem těm, kterým zvolený postup způsobil nepříjemnosti, se omlouváme. V čase, který jsme měli k dispozici, však nebylo možné jiné řešení, které by nezpůsobilo Masarykově univerzitě nemalé ekonomické ztráty.

Mimořádné podmínky vedení speciálního účtu v EUR u KB:

1. při zřízení běžného účtu v EUR konto G2. 2 získáte jednu elektronickou kartu zdarma na 1 rok.

2. úhrady do zahraničí - SEPA EuroPlatba do 50 000,- EUR včetně (2 x měsíc) - zdarma na 1 rok.

3. výběr hotovosti v cizí měně z běžného účtu v cizí měně na pobočkách KB (2 x měsíc) zdarma na 1 rok.

Výběr na pobočkách zdarma je zatím možný na pobočce KB a.s. na Náměstí Svobody 92/21, 631 31 Brno a na pobočce v Kampusu- Netroufalky 770/14, 625 00  Brno - Kampus. Výběr bude v budoucnu možný na více pobočkách v Brně a jakmile budeme znát jejich názvy, uvedeme je na našich www stránkách sekci Erasmus.

Bankovní účet v EUR je zároveň veden v CZK (tzv. G2. 2 - zdarma), který zahrnuje tyto produkty a služby:

Vedení běžného účtu v Kč

Jedna embosovaná G2 karta s cestovním pojištěním a s 1 výběrem z bankomatu v zahraničí měsíčně zdarma

Telefonní bankovnictví

Expresní linka KB

Internetové bankovnictví MojeBanka

Mobilní bankovnictví Mobilní banka a Mobilní banka 2

Jeden výpis z účtu elektronicky s měsíční četností

Účetní položky na pasivní straně transakce vyjma odepsaných inkas

Účetní položky zpracované prostřednictvím mezibankovního platebního styku, povolení inkasa (včetně SIPO)

a zadávání trvalých příkazů k úhradě zdarma první tři měsíce po otevření účtu (dále aktuální cena).

Pokud si chcete tento speciální Erasmus účet KB založit, je nutné, nechat si na CZS vystavit potvrzení o tom, že jste vybraní na program Erasmus v akademickém roce 2013/2014. Toto potvrzení předložíte bankovním poradcům na určených pobočkách KB při zakládání účtu G2.2

Zřizovat tento účet lze jen na pobočce KB a.s. na Náměstí Svobody 92/21, 631 31 Brno a na pobočce v Kampusu- Netroufalky 770/14, 625 00 Brno-Kampus. Více informací o Erasmus účtu Vám poskytnou pracovníci na pobočkách.

 

↑ top

Přehled souvisejících odkazů

FaLang translation system by Faboba