Masarykova univerzita a Centrum zahraniční spolupráce

Erasmus, výukové pobyty

Program Erasmus+: Erasmus (dále jen Erasmus) je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Program Erasmus+: Erasmus (dále jen Erasmus) je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Do programu Erasmus se mohou zapojit české veřejné, státní a soukromé vysoké školy (VŠ) a také vyšší odborné školy (VOŠ), které vlastní Listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus.

Administrace programu Erasmus+:Erasmus na MU

 

↑ top

Kterých zemí se program týká

 • 28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie

  Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko

  Kandidátské země: Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

↑ top

Podmínky účasti a postup

 Tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.

Zapojit se může:

Pedagogický zaměstnanec vysoké školy (včetně doktorandů, jež jsou zaměstnanci.

Pedagogický zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí mít pracovní poměr uzavřený s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice (může být i DPP, DPČ)

Zahraniční odborník z podniku, pracovník jakékoliv veřejné instituce nebo soukromé organizace působící na trhu práce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, který přijíždí na českou vysokoškolskou instituci na základě jejího pozvání (vysokoškolská instituce jeho pobyt financuje).Tato Tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci.


Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.Výukové pobyty se konají v délce 2 dny2 měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu), na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE.

Zaměstnanec dostává finance pouze na den, kdy koná výukovou činnost.

Doba cesty se nezapočítává do trvání mobility.

Instituce může přidělit grant na den cesty bezprostředně předcházející prvnímu dni výuky a na den cesty následující ihned po posledním dni výuky.

Pracovníci se speciálními potřebami si mohou požádat o zvláštní grant. Žádost se podává před začátkem letního a zimního semestru a schvaluje ji řídící výbor programu Erasmus.

 

↑ top

 

Jak se přihlásit

 • Výjezdy v programu Erasmus jsou vždy vázány na inter-institucionální smlouvy, které uzavřela daná katedra s partnerskými institucemi. Není možné vyjet na instituci, se kterou nemá domácí katedra inter-institucionální smlouvu uzavřenou, nebo na instituci, která není zapojená v Erasmus +.
 • Nepozději do začátku března nahlašují zájemci svoje plánované výukové cesty na následující akademický rok přímo oborovému koordinátorovi dané katedry.

K datu stanovenému ze strany CZS posílá oborový koordinátor žádosti o výukové pobyty Mgr. Eve Klepáčkové na CZS. Na CZS se nominace z celé MU ve velmi krátkém časovém úseku zpracovávájí a poté zasílají do Prahy s žádostí o grant na následující akademický rok.

Výběrové řízení akademických pracovníků na výukové pobyty v akademickém roce 2014/2015 bylo uzavřeno v březnu 2014.

Případní další zájemci budou vedeni pouze jako náhradníci za zrušené pobyty těch, jejichž mobility byly nahlášeny řádně a v termínu.Pokud oborový koordinátor nepošle nominace za katedru včas, nemůžou být tyto výjezdy bohužel zahrnuty do celkové žádosti o grant a tato katedra nebude po celý další akademický rok do mobility vyučujících zahrnuta.

↑ top

 

Finanční podmínky / finanční rámec

Obecné informace o financování.

 • Administrativní a grantovou agendu spojenou s programem Erasmus vede CZS
 • Co se týče cest učitelů do zahraničí, organizační záležitosti ( cesťáky, letenky, ubytování, atd.) si vyřizují sami řešitelé.
 • Vyplacení finančních prostředků- záloh, diety a vyúčtování provádí ekonomické oddělení příslušné fakulty, kterému je pak refundována částka rektorátem MU CZS.
 • CZS zodpovídá za správnost hospodaření a za dodržování kvalifikačních podmínek, podmínek smlouvy s EU a za vypracování zpráv.

Konkrétní podmínky financování výukového pobytu.

Přehled financí do jednotlivých zemí: zde

1. Pobytové náklady: náklady na ubytování, stravování, místní dopravu, cestovní pojištění a případné storno poplatky.
 
 • finanční podpora je určena na pokrytí části pobytových nákladů, které souvisejí s výukovým pobytem na partnerské instituci v zahraničí
 • finanční podpora je poskytována výhradně na dny, kdy učitel koná výukovou činnost
 • konkrétní počet výukových dnů musí být dopředu odsouhlasen zahraniční stranou v Teaching programme. Na základě tohoto počtu vypočítává CZS grant na pobytové náklady
 • Pokud počet výukových dní potvrzených v Teaching programme před odjezdem na hostitelskou intituci nesedí s počtem výukových dní potvrzených přijímající stranou na konci pobytu v Confirmation, může se výše grantu krátit.
 • Částka potvrzená ze strany CZS představuje maximální možnou výši grantu určenou na pobytové náklady, která bude hrazena z programu Erasmus.
2. Cestovní náklady:všechny náklady a všechny dopravní prostředky využité z výchozího bodu do místa určení a zpět.
 
 • Cestovné se hradí zvlášť a v plné výši, ale je nutné použít ekonomický způsob dopravy, tj. co nejlevnější variantu.
 • Výše cestovného se nyní počítá dle vzdálenostní kalkulačky, která je zveřejněná na stránkách Evropské komise: zde
 • Sazby na cestu najdete: zde
 • V případě, že máte dražší letenku, jízdenku, informujte prosím Mgr. Evu klepáčkovou z CZS a cenu jízdného s ní dopředu konzultujte
 • cesta autem (služebním či soukromým) – pravidla a možnosti proplacení:
  • V případě, že je levnější cesta jiným dopravním prostředkem, může fakulta/HS povolit cestu autemnáhradou pouze ve výši jízdenky/letenky. Tuto variantu není třeba CZS hlásit.
  • V případě, že cesta autem je levnější (např. pokud cestuje vícenebo výrazně ekonomičtější, zaměstnanec nahlásí záměr cestovat autem předem kontaktní osobě na CZS (Eva Klepáčková), nejlépe zároveň s dodáním podepsaného dokumentu k mobilitě a zdůvodní požadavek proplacení cesty autem.
  • Pokud budou očekávané náklady na cestu autem vyšší než limit stanovený kalkulátorem Evropské komise (odkaz uvádímeschvalovacím e-mailu ekonomickému oddělění), uplatní se limit 0,22 EUR na km.
  • Pokud budou očekávané náklady na cestu autem vyšší než limit stanovený kalkulátorem Evropské komise (odkaz uvádímeschvalovacím e-mailu ekonomickému oddělění), CZS uplatní limit 0,22 EUR na km.
  • Neohlášené a předem neschválené cesty autem nebudou z programu Erasmus+ proplaceny!
Vždy si prosím uchovejte všechny palubní vstupenky, jízdenky, účty za ubytování, atd. a přikládejte je k vyúčtování pracovní cesty.

↑ top

 

Postup před odjezdem

1. Vyplnění a potvrzení VÝUKOVÉHO PROGRAMU

 • Vyučující si před odjezdem domlouvá individuálně svůj výukový program se zahraničním partnerem.
 • Vysílající a přijímající instituce zajistí, aby byla činnost hostujícího učitele zahrnuta do některého ze studijních programů vedoucí k získání diplomu a tvořilo jeho integrální součást.
 • Jakmile je program specifikován, je nutné ho potvrdit v tzv. Výukovém plánu 2015/2016 (viz dokumenty ke stažení)
 • Všechny požadovené údaje v Teaching programme musí být vyplněny.Vysvětlivky:
  • Commitment of the three parties: Teching programme musí být vždy schválený 3 podpisy:
  • The teacher: podpis vyučujícího vyjíždějícího na program Erasmus.
  • The sending institution: podpis Erasmus oborového koordinátora na katedře, nebo přímého nadřízeného (V případě, že vyjíždějícím akademikem je Erasmus oborový koordinátor na katedře, dokument podepisuje jeho přímý nadřízený).
  • The receiving institution: podpis zahraničního koordinátora.
 • Pokud je Teaching programme řádně vyplněný a obsahuje všechny podpisy, odevzdává se na CZS a to Mgr. Eve Klepáčkové.
 • Odevzdání dokumentu doporučujeme minimálně 3 týdny před odjezdem do zahraničí.
 • CZS na základě tohoto dokumentu- počtu výukových dnů- potvrzuje emailem maximální výši grantu na pobytové náklady

2. ÚČASTNICKÁ SMLOUVA

Vyučující podepisuje účastnickou smlouvu, jejíž formulář zasílá Mgr. Klepáčková emailem.

3. CESTOVNÍ PŘÍKAZ
 • MU používá k uhrazení výukového pobytu klasické cestovní příkazy.
 • Cestovní příkazy si vyučující zajišťují na svých pracovištích, letenky, ubytování na svých pracovištích, nebo individuálně.
 • Zálohu na cestu si vyzvedávájí na valutové pokladně, ale až poté, co CZS potvrdí emailem maximální výši grantu na pobytové náklady.
 • Cestovní příkaz se řeší pouze na pracovišti, nebo ekonomickém odělení dané fakulty. Jediný dokument pro Erasmus, který se před odjezdem odevzdává na CZS je Výukový plán.
 • .↑ top

 

Postup během pobytu

Během pobytu na zahraniční instituci plní vyučující výukový plán tak, jak byl odsouhlasený v Teaching programme. Dodržuje se obsah plnění výukového plánu a počet výukových dnů, uvedených ve v Teaching programme.

 

Postup po ukončení studijního/pracovního pobytu v zahraničí

Na konci pobytu zahraniční strana potvrzuje tzv. Confirmation of Erasmus teaching programme (viz dokumenty ke stažení), které si s sebou vyučjící odváží zpět do ČR. Počet výukových dnů potvrzených zahraniční stranou by se měl shodovat s počtem výukových dnů, uvedeným v Teaching programme.

Zahraniční strana také potvrzuje počet výukových hodin, kdy minimální počet výukových hodin je vždy 8. 

 • Confirmation of Erasmus teaching programme a Závěrečná zpráva učitele se odevzdávají přímo na CZS k rukám Mgr. Eve Klepáčkové a to nejpozději 10 dní po návratu z výukového pobytu.
 • Do 30 dnů vyplňte závěrečnou zprávu elektronicky v "Mobility Tool" (bude upřesněno, budete vyzváni e-mailem)
 • Výučtování cestovního příkazu se děje přímo na katedrách, pracovištích, kdy se příslušné osobě dokládají všechny účtenky, jízdenky, letenky, atd. související k cestovními a pobytovými náklady.

↑ top

FaLang translation system by Faboba