Masarykova univerzita a Centrum zahraniční spolupráce

Erasmus LLP školení

 

 

(see also: Erasmus for teachers, Erasmus for non-academic staff)

Kterých zemí se program týká

Jak se přihlásit?

Finanční podmínky / finanční rámec

Postup před odjezdem

Postup během pobytu

Postup po příjezdu

Nabídky školení ze zahraničních univerzit 

 

↑ top

Základní informace

Administrace programu Erasmus+:Erasmus na MU

 

↑ top

Cíl programu

 Mobilita zaměstnanců za účelem školení má tyto cíle:

  • umožnit pracovníkům získávat znalosti nebo konkrétní know-how ze zkušeností a příkladů dobré praxe dostupných v zahraničí, jakož i praktické dovednosti, které mají význam pro jejich současné zaměstnání a profesní rozvoj,
  • přispívat k posilování spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a podniky,
  • motivovat studenty a zaměstnance k mobilitě a pomoci jim při její přípravě.

Náplní může být pobyt v partnerském podniku, organizaci nebo instituci tj. pozorování zkušeného pracovníka (job-shadowing), praktické/odborné školení, studijní návštěva, workshop, seminář.  Není možné hradit konference!

↑ top

Kterých zemí se program týká

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Makedonie, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko.

 

↑ top

Podmínky účasti

Účastnit se může zaměstnanec MU s pracovní smlouvou, je možné vyslat i pracující na DPP, DPČ (dle priorit fakulty/HS). Náplň školení v zahraničí musí být v souladu s pracovní náplní zaměstnance na MU.

Program umožňuje délku školení 2 dny až 2 měsíce. Vzhledem k omezeným financím je reálné žádat o školení o délce pěti, max. deseti dní (plus dva dny na cestu). O počtu přidělených dní zaměstnanci rozhoduje výběrová komise na základě kritérií fakulty/HS a přidělené kvóty fakultě/HS.

 

↑ top

Jak se přihlásit

Je třeba dodržet tento postup:

1) Na jaře se přihlásit u kontaktních osob fakult/HS (seznam ke stažení vpravo nahoře). U této kontaktní osoby získáte přihlášku a potřebné informace. Vzor přihlášky je ke stažení zde výše vpravo, každá fakulta nebo hospodářské středisko ji může mít upravenou podle vlastních potřeb. Fakulta/HS zodpovídá za zveřejnění kritérií, provedení výběru zaměstanců a nominaci náhradníků.
 

Výběrové řízení probíhá vždy na jaře přibližně v měsících konec února/březen až duben. Zájemce si musí sám zajistit přijetí v zahraniční instituci.

2) Vybraní pracovníci si vyplní a předloží Centru zahraniční spolupráce podepsanou dohodu o mobilitě " Mobility Agreement - Staff mobility for Training" odsouhlasenou přijímajícím podnikem/institucí a přímým nadřízeným na MU. Dohoda obsahuje celkový záměr a cíle, očekávané výsledky školení či studijní návštěvy a podrobnější program, který musí být v souladu s pracovní náplní zaměstnance na MU.

 

↑ top

Finanční podmínky / finanční rámec

Pracovníka vysílá fakulta/HS v souladu se směrnicí MU o cestovních náhradách na základě potvrzení CZS o výši grantu na dohodnuté školení. CZS fakultě /HS zpětně refunduje náklady do výše stanového limitu. Po vyúčtování cesty zasílá ekonomické oddělení fakulty/HS vnitrofakturu na CZS a požaduje refundaci cestovních a pobytových nákladů.

Cestovní náklady - zahrnují náklady na cestu do místa školení a zpět včetně místní dopravy. Jsou hrazeny v plné výši při použití ekonomického způsobu dopravy. Prosíme zkontrolujte si, zda se Vaše náklady na cestu tam a zpět vejdou do limitu stanoveného podle vzdálenosti z Brna do cílového města vypočteného kalkulátorem na stránkách Evropské komise. Maximální sazby na cestu jsou uvedeny zde. V odůvodněných a předem odsouhlasených případech, kdy není možné zakoupit letenku, která by se vešla do daného limitu, CZS cestu dofinancuje.

Všechny doklady včetně palubních lístků si uschovejte a vyúčtujte v cestovním příkazu.

Cesta autem je možná v odůvodněných případech, především kdy je ekonomičtější než cesta veřejnou dopravou - pokud uvažujete o cestě autem, informujte předem Z.Hrabovskou ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

Pobytové náklady  – zahrnují ubytování, stravné, místní dopravu během pobytu, storno poplatky,  pojištění, případně registrační poplatek. Kapesné na školení se neproplácí.

Pobytové náklady jsou limitovány - při výpočtu limitu se započítávají dny, v nichž se účastník školí, dále jeden den na cestu do zahraničí a jeden den na cestu zpět, pokud pracovník dny navíc potřebuje. Orientační výši grantu si předem vypočtete podle vzorce limit = limit na den * počet dnů.

Limity na den jsou v dokumentech ke stažení výše vpravo a zůstávají stejné až do roku 2016/17. Zbývající náklady může fakulta hradit ze svých zdrojů.

Vyjíždějící se řídí jak pravidly programu Erasmus, tak vnitřními pravidly MU, které vycházejí ze zákoníku práce - odkaz na směrnici rektora Cestovní náhrady zde.


Pracovníci se speciálními potřebami si mohou požádat o zvláštní grant (kontaktujte CZS ihned po úspěšném výběrovém řízení). Žádost se podává před začátkem letního a zimního semestru a schvaluje ji řídicí výbor programu Erasmus. Ke všem zvýšeným nákladům musí být po návratu doložen doklad.

 

↑ top

Tabulka termínů

 V březnu a v dubnu probíhá sběr přihlášek do výběrového řízení na následující akademický rok (pobyty začínající v červnu a později). Pro konkrétní termín kontaktujte koncem února nebo v březnu Vaši fakultu/HS - kontaktní osobu.

↑ top

 

Postup před odjezdem

1) Po schválení výjezdu se dohodněte se zahraniční stranou na přesném termínu a podrobnějším programu školení a vyplňte si třístrannou dohodu o školení, formulář "Mobility Agreement - Staff Mobility for Training" (ke stažení nahoře vpravo)

Vysvětlivky:

 • Planned period of the training activity - napíše se začátek a konec školení (bez dnů, kdy se pouze cestuje)
 • Duration (number of days) - excluding travel days: ....počet dnů, kdy se budete školit (bez dnů na cestu tam a zpět)
 • The Receiving Institution/Enterprise - Name: uveďte celý oficiální název cílové univerzity/instituce/podniku v původním nebo anglickém jazyce, do kolonky Department/unit  název hostitelské fakulty a katedry/ oddělení. Velikost (size of enterprise) se vyplňuje pouze u firmy, podniku, tj. nikoli v případě instituce terciárního vzdělávání). Erasmus code - vyplňuje se, pokud jedete na univerzitu nebo jinou instituci terciárního vzdělávání. O vyplnění Erasmus kódu můžete požádat partnerskou školu nebo jej najdete na stránce EK  zde. 
 • I. Proposed Mobility Programme,
 • Overall aim and objectives of the mobility: hlavní cíl a výstupy školení.
 • Added value of the mobility  (both for the institutions involved and for the staff member: Přidaná hodnota školení, jak pro instituce, tak pro pracovníka.
 • Activities to be carried out: uveďte činnosti, které budete vykonávat, pokud máte předem daný nebo dohodnutý program, přiložte.
 • Expected outcomes and impact: očekávaný přínos a dopad (tj. jaký bude mít školení význam pro Váš profesní rozvoj a pro obě instituce).
 • II. Commitment of the three parties: podpisy 3 stran. 1. The staff member: datum a podpis účastníka vyjíždějícího na školení v programu Erasmus. 2. The sending institution: jméno, funkce, datum a podpis přímého nadřízeného. 3. The receiving institution: jméno, funkce, datum a podpis zahraničního koordinátora/partnera. Všechny podpisy musejí předcházet prvnímu dni školení. Do zahraničí lze k podpisu zaslat e-mailem, stačí naskenovaný dokument.

Řádně vyplněný a podepsaný dokument přepošlete/ odevzdejte na CZS Mgr. Zitě Hrabovské minimálně měsíc před odjezdem, a to před vyplněním cestovního příkazu. Z důvodu zakoupení levné letenky doporučujeme vyhotovit jej co nejdříve.

2) CZS na základě tohoto dokumentu připraví účastnickou smlouvu a potvrzuje  maximální výši finanční podpory, a to e-mailem ekonomickému oddělení vysílající fakulty/ HS a v kopii pracovníkovi. Po obdržení potvrzení výše grantu si vyplňte cestovní příkaz. Případné přerušení pracovní cesty si dohodněte s nadřízeným předem. Po schválení cestovního příkazu můžete hradit náklady (letenka, ubytování...), předfinancovává Vás fakulta nebo Vaše hospodářské středisko MU. V rámci cestovního příkazu můžete požádat o zálohu, kterou si vyzvednete na valutové pokladně rektorátu. Schválený cestovní příkaz musí být zaveden do INETu nejméně 7 dnů před vyzvednutím zálohy. 

Při nákupu letenek doporučujeme sjednání pojištění na storno (např. ze zdravotních důvodů).

Zdravotní připojištění - v rámci cestovního příkazu získává každý zaměstnanec cestovní pojištění (parametry zde). Pokud vyplňujete cestovní příkaz v INETU, budete si moci vytisknout kartičku s informacemi.

 

↑ top

Postup během pobytu

 

Během pobytu pracovník dodržuje předem schválený program školení i počet dnů. Je povinností účastníka si zajistit potvrzení o absolvování školení. Potvrzení musí být vydáno na konci pobytu nebo po jeho skončení zahraniční institucí, kde školení proběhlo a musí obsahovat jméno účastníka, data začátku a konce školení, počet dnů, v nichž školení probíhalo, účel pobytu/činnost a podpis pracovníka zahraniční instituce. (Je možné použít formulář vzor závěrečného potvrzení, v dokumentech ke stažení).

 

↑ top

Postup po ukončení školení v zahraničí

 

1) Do 10 dnů výučtujte cestovní příkaz, tj. vytiskněte průvodku a doložte doklady od ubytování, jízdenky, letenky, palubní lístky aj. Odevzdejte ekonomickému oddělení na svém pracovišti. 

2) Do 10 dnů zašlete na CZS Mgr. Z. Hrabovské doklad o účasti na zahraniční mobilitě/školení (obsah viz výše).

3) Do 30 dnů vyplňte elektronickou závěrečnou zprávu v databázi "Mobility Tool" ( budete vyzváni automaticky e-mailem).

 

Nejčastější chyby při vyplňování závěrečné zprávy

1) Pozor na rozdíl aktivit "výuková mobilita"  x  "školení - staff training" (Výuková mobilita je jiná aktivita, při níž se vyplňují jiné dokumenty než u školení, a vyučující má povinnost odučit na zahraniční VŠ min. 8 hodin) Pokud se sami školíte nebo účastníte kurzu, vyberte "staff training".

2) Nepravdivě zodpovězený dotaz, zda se vyjíždějící účastnil aktivity "školení" Erasmus poprvé (myslí se celkem, nejen v rámci ak. roku).

 

Databáze nabídek školení na VŠ "IMOTION"

 

obsahuje nabídky univerzit zapojených do programu Erasmus+   http://staffmobility.eu/staff-week-search

Školení zde nabízejí i univerzity, s nimiž nemáme smlouvu. Na tyto instituce je možné získat přijetí, ale pravděpodobně budete mít nižší prioritu.

Kurzy - je možné se účastnit i placeného kurzu, z programu Erasmus+ však lze kurzovné hradit pouze do výše limitu na pobytové náklady (pokud celou částku nevyčerpáte na ubytování a stravné).


Nabídky školení z partnerských škol

Nejsou automaticky spojeny s poskytnutím finanční podpory, o tu si zaměstnanec žádá na domácí škole, viz výše. Program zahraniční škola poskytuje buď zdarma nebo je vyžadován účastnický poplatek, který zpravidla je možné z programu Erasmus pokrýt.

 

 

***FINSKO, University of Helsinki, různé termíny

 

několikrát během roku pro různé cílové skupiny, informace na stránkách ISEW- International staff exchange week

 

 

***FINSKO, JYVASKYLA 12.-16.6.2017

 

Join us in networking, benchmarking and sharing knowledge, expertise and experiences with Erasmus partners and colleagues from universities around Europe!

University of Jyväskylä welcomes administrative and academic colleagues from universities around Europe on the third multidisciplinary Erasmus+ staff exchange week organized at JYU on 12-16 June 2017. The week’s program consists of two parallel tracks and joint social program for all participants.

The application round is open until 20 March 2017. Selected participants will be contacted personally by 27 March 2017. Please note that participation is free of charge.

The two tracks of the week are: 

Track 1: Universities’ strategic management and institutional development

Focus:  This track examines the strategic management models in higher education institutions taking a close look at the sources and strategic utilization of information, intelligence and knowledge in the strategic management of these institutions. The role of institutional research and the models of institutional development in the strategic management process are also discussed.

Track 2: The anatomy of an international Master's degree program

Focus: This track takes a close look at what IMDPs are made of from the administrative processes and practices of establishing a program to curriculum development, the challenges and opportunities of English-medium instruction, models of supporting student wellbeing, and all the way to marketing and recruitment. The role of national and institutional brand development in international student recruitment is also discussed.

 

All sessions of the program are run as workshops and they are based on active participation as well as sharing best practice.

Please go to https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/str/en/staff_exchange_week_at_JYU for the full preliminary program, application form and practical information about travel and accommodation options.

Division of Strategic Planning and Development

University of Jyväskylä

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 ***FINSKO, TAMPERE, 12. - 15. 6. 2017

 

It is our pleasure to welcome our international partners to attend the International Staff Week for Non-Teaching Staff in Tampere, Finland on 12-15 June 2017. All three higher education institutions in Tampere: University of Tampere (UTA), Tampere University of Technology (TUT) and Tampere University of Applied Sciences (TAMK) are organizing the International Staff Week together for the first time. Programme of the week includes five hours of Intercultural Communication workshops where the participants will increase their knowledge and awareness of culture and its influence on communication. During the week, participants will have an opportunity to benchmark different services and practices of the three universities and share views on topics related to their own work. The participants will choose one thematic track they wish to attend. The thematic tracks are as follows:

- International Cooperation
- Library Services
- Communications Services
- Student Services & Administration
- Industry Cooperation and Career Services

The programme of the week takes place in the campuses of UTA, TUT and TAMK. Please find the preliminary programme and invitation enclosed. The participation fee for the International Week for Non-Teaching Staff is 120 € which includes the training programme and all social events mentioned in the programme.

The registration for the week closes on 31 March. The electronic registration form is available at: https://www.lyyti.in/staffweek2017

The number of participants is restricted to 60. Therefore, we will primarily accept two participants per partner institution at maximum and may not be able to accept all applicants. We shall announce the list of selected participants to all applicants per e-mail by April 7.

 

***FINSKO, TURKU, 5. - 9. 6. 2017

 

You are warmly welcome to join the ‘Sharing Excellence Week for Administrative Staff’ at Turku University of Applied Sciences, Finland on 5–9 June, 2017. The theme of our week this year is ‘Supporting Better Life’.

‘Excellence in action’ is the title of our strategy 2015-2025. Excellence is an important goal not only for students and lecturers, but also for staff working in administration. Now we would like to invite you to share your excellence with us! What kind of excellence can be found in your own university? What kind of excellence would you like to learn from your colleagues? What kind of cooperation could we do together in the future?

Many of our administrative units will organize their own programme during the week, so you will have many options to choose from:

             Communications and Marketing

             Creating Innovative and Inspiring Learning Spaces

             Future Learning Design (incl. issues related to innovation pedagogy and internationalization of   higher education)

             How to Support Better Life in The Staff and Student Mobility

             Human Resources

             Libraries Supporting Well-Being in Learning and Working

             RDI Services

             Student and Admission Services

             Workshop on University Services for Business, Community and Individuals

Colleagues working in other areas of administration (such as general administration) are also very welcome!In addition to the official part, the Sharing Excellence Week has an active social programme. You get to explore the beautiful city of Turku, and to experience the most typical features of the Nordic lifestyle! Both our European partners (Erasmus+ programme) and our partners from overseas are welcome. There is a participation fee of 100 € for the Sharing Excellence Week. This fee will cover the lunches during the week and evening programmes on Monday and Thursday. The attendees should cover their travel, accommodation and lunch costs themselves.

Please select the unit you wish to get to know better and enrol by 30 April!

More information and enrolment: www.tuas.fi/internationalweek

 

***LITVA, Kaunas, 29.5.- 2.6.2017

 

The Lithuanian University of Health Sciences (LSMU) is delighted to invite you to the 1st International Erasmus Staff Week 2017 ‘Multicultural University: Key to Success’ to be held in Kaunas, the second largest city of Lithuania, from 29 May to 2 June.

It will be a great pleasure to meet you, our international colleagues, involved in the Erasmus programme at your home universities. We wish to share our experience in organizing international studies and exchange, to discuss the problems and find solutions as well as to gain new ideas and strengthen collaboration among international coordinators. The preliminary staff week programme can be found here.

Please register by using the following form: https://goo.gl/forms/P8dtpwnwNVo0foNn1. The deadline for registration is 1 April 2017!

More information can be found here.

 

***MAĎARSKO, Budapest, 29. 5. - 2.6.2017

 

On behalf of the National University of Public Service in Budapest it is our pleasure to inform you about our International Staff Week. We would be pleased if you could spread this information among your staff and we could welcome some of them either in the framework of the Erasmus+ program or on the basis of our existing agreement.

It is a great opportunity to facilitate the exchange knowledge, broaden international networks as well as develop joint projects. Please find some further information on the following website:

http://staffmobility.eu/staffweek/international-staff-week-crisis

And find the application form here:

https://docs.google.com/forms/d/10FW5PpbYa71nBmCcxTYLsstcw8mORP6rv1i_sSyyDwM/viewform?edit_requested=true

 

 

***NĚMECKO, Freie Univesitaet Berlin 26. - 30. 6. 2017

 

Career Services: Enhancing International Cooperation
Library: Libraries in Motion - Structures and Services
Further Education: Human Resources & Further Education for University Staff - beyond the national focus

We have composed three programmes full of variety - there will be workshops, group events, tours, presentations, sportive activities, and of course time to connect and network.
How to participate? Our application phase for the International Week 2017 has begun and we will accept registrations until March 17th 2017. Please visit our website for more information and necessary documents:
http://www.fu-berlin.de/en/international/faculty-staff/mobility-staff/staff-week/international-week-2017/index.html.
If you would like to apply for participation, please download the application form from the website and send us the completed version via email to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Please note that the selection of participants will be done no earlier than the middle of April 2017, after we have closed the application phase. You will receive confirmations of participation from us in the middle of April. 
In case of questions, remarks, or other issues, please do not hesitate to contact me via this email address.

We are looking forward to receiving your registration and to welcoming you to our institution in June for an interesting and fun International Week 2017!

Best wishes from Berlin,
Gesa Heym-Halayqa  

 

 ***NĚMECKO, Philipps-Universität Marburg, 8. - 12. 5. 2017

 

 

What to expect during the Week:

-              Meet Participants from Europe and Erasmus+ Partner Countries

-              Join in Workshops on relevant topics in International Relations Management

-              Get to know the German language & Culture

-              Enjoy excursions and cultural events in Marburg and the region

The week’s program is free of charge for participants from our Erasmus+ partner institutions!

For further information & the Online Application please visit our webpage:

http://www.uni-marburg.de/international-en/incoming/admin/stafftrainingweek

Please send your application to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Feel free to contact us if you have any questions.

 

 

***POLSKO, Katowice, "Soft Skills in the International Setting" 5. - 9. 6. 2017

We are delighted to announce that the University of Economics in Katowice is organising its 5th Erasmus Staff Training Week entitled "Soft Skills in the International Setting" between 5th and 9th June 2017.  It is intended primarily for staff involved with international issues at their home universities.

Details of the event, including a provisional programme and registration form, are available on the website.
Colleagues who are interested in attending are kindly requested to complete the registration form and return it to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. by 30th April 2017.

Should you have any queries about the event, please do not hesitate to contact us.
Renata Lipczak, International Relations, University of Economics in Katowice, tel.: +48 322 577 024

 

***ŘECKO, Soluň 8. - 12. 5. 2017 (pro knihovníky)

 

Aristotle University of Thessaloniki (AUTh) is organizing its 1st Library Staff Training Week from the 8th till the 12th of May 2017 in Thessaloniki.

Aristotle University of Thessaloniki (Library & Information Centre & Department of European Educational Programmes) invites library staff (librarians, information specialists, Library IT staff, etc.) to share ideas, knowledge and expertise. Such exchange may enable collaboration and provide solutions to common problems.

The programme includes: presentation of Aristotle University and its two cooperating departments (Library & Department of European Educational Programmes), presentations/workshops regarding AUTh Library collections and services, presentations by all participants, tours, trip, etc.

In case of high number of applications, Aristotle University will examine all applications and select the final list of candidates.

Read more

 

***SLOVINSKO, Ljubljana, 15. - 18. 5. 2017


The  theme will be: Academic libraries' support for open science in the European Research Area. Programme here!

Research in the European Union is carried out within the European Research Area. It is funded  by the European Commission and with national funding. Open science includes alignment of policies, open access to research publications and data, novel evaluation approaches and collaboration of scientists in all phases of research. Academic libraries can offer support to researchers in certain aspects of open science.

The University of Ljubljana would be happy to share the experiences with library staff interested in Open Science. The deadline for registration is April 1, 2017.

 Please register on: https://docs.google.com/forms/d/1r--nx3-HR14pujErQUbbtMmrzSFb6Pd6IYdsZyGqQ1k/viewform?edit_requested=true

 

***SLOVINSKO, Koper, 15. - 19. 5.

 

We are pleased to inform you that University of Primorska (UP), Koper, Slovenia is organizing the 5th International Week.

The event is organized for teaching and administrative staff from our partner universities and will be held between 15 and 19 May 2017.

 

For further details please find attached the Draft Programme and Accommodation information. Both are available also at our web page: https://www.upr.si/en/international/international-week-2017

For applying to International Week click at ON-LINE Application Form by 30 March 2017 at the latest.

 

 

*** ŠPANĚLSKO, University of Alicante 

 

The University of Alicante does not organize an Erasmus Staff Week, but we could arrange one-week job shadowing on individual requests. Pokud máte zájem navštívit individuálně univerzitu v Alicante, kontaktujte:

 Leticia Torrico Mula, Movilidad PDI, Mobility Office, University of Alicante, Spain, Tel: + 34 96 590 3812 http://www.ua.es

 

 

 

***ŠPANĚLSKO, Murcia, 15.-19.5.2017

The Vice-Chancellor for Coordination and Internationalization cordially invites you to participate in the Erasmus Staff Week that will take place at the University of Murcia from 15th to 19th of May 2017. We have prepared a program for the following target groups:

-Staff involved in the International Offices (management and promotion of internationalization), up to 15 people

-Staff working in the University Libraries, up to 5 people

-Staff working in IT Services, up to 5 people

-Staff working in Student Admission and Recruitment/ Communication Services, up to 5 people

Information regarding the Erasmus Staff Week and programs will be updated at http://www.um.es/web/internacionalizacion/movilidad/pas-internacional The registration deadline is March 6th and we kindly request you to complete the online form: https://encuestas.um.es/MTQxMDc.c On the third week of March 2017 we will inform you of the participants selected. Should you have any queries, please reply to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Bernardo Cascales Salinas, Vice-Chancellor for Coordination and Internationalisation University of Murcia (Spain)

 

***ŠPANĚLSKO, Baskicko, 5. - 9. 6. 2017

 

By this message we would like to invite the staff members of your International Relations Office to

the third Staff Training Week of the UNIVERSITY OF THE BASQUE COUNTRY (Spain), on 5-9 June 2017.

 

Our Staff Training Week will take place at the cities of Donostia/San Sebastián, Vitoria/Gasteiz and Bilbao.

In this way, you will be able to get to know the three Campuses of our University and get the most out of our region.

 

This year it will be a great pleasure for us to have as special guests to our colleagues

from the International Relations Office of the University of Pau and Pays de l'Adour.

Their presence will allow us to tell you about the “Double Degrees” we share with them.

Moreover, we also plan to dedicate at least one of the workshops to “Double Degrees”.

 

We are looking for active participants willing to share innovative ideas and best practices from their home universities.

We are organizing a mixture of workshops and presentations of the participants.

Here you have our preliminary programme:

http://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/staff-training-week1

 

The working language of the event will be English. As places are limited for 25 people, the participants will be selected on the basis of geographical diversity and fields of interest. Participation will be limited to two people per institution.

We will give priority to staff related to international relations/student mobility and double degrees.

 

The registration will be closed on the 22 April 2017.

Registration must done on line via the following link: 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2250737

 

Please, do not make travel arrangements before we have confirmed your participation in the end April.

Applicants, who will get our confirmation, will get accommodation information.

Participants are kindly encouraged to apply for Erasmus+ STT grants at their home institution.

Do not hesitate contacting us if you have further questions: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

***ŠPANĚLSKO, Vígo 3. - 7. 7. 2017

 

It’s our pleasure to inform you that we will be holding the sixth edition of our Annual International Staff Training Week at the Universidade de Vigo, Spain, from the 3rd to the 7th July 2017.

As in previous editions, we hope to gather a great spread of nationalities and representation from various categories of staff. This year’s  theme is + 50 Programmes at Universities: Knowledge is power, age ain’t matter. because our university is an active partner in the Erasmus + KA2 project: KIPAM. The event will thus address a number of topics relevant for colleagues working at universities in adult education and in the following fields:

- Teaching methodologies and curricula design for people aged + 50

- Social motivation and involvement for people +50

- Lifelong learning & continuing education for people +50

- Overcoming the digital divide: developing digital competences in senior adults

- Active aging, sports and wellbeing

 

The event will include lectures, workshops as well as opportunities to network, benchmark and share your expertise with colleagues around Europe (see the preliminary programme enclosed for more details). We’ll also have a parallel cultural programme and time to visit the campus and discover the city and its beautiful surroundings.

If you would like to attend this event and contribute to it with a presentation proposal, please send us the registration form before the 31st March 2017. The online application form can be found here: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqacHHTekvhpACxfGHPsze04v9BGRQ6oP2Uv5ljHbkSqlgeQ/viewform?usp=send_form

The selected participants will get a confirmation by e-mail together with the hotel list and booking and traveling details.

We remind you that European Union participants have the possibility to apply for ERASMUS + Staff Training mobility grants from their home institutions (Participants are kindly requested to contact their home institution for STT funding, where possible).

↑ top

 ***VELKÁ BRITÁNIE, YORK, Sheffield, březen/ červenec 2017

The libraries of the Universities of York and Sheffield, as part of the White Rose Libraries collaboration, provide a joint Erasmus+ programme for individuals looking to enrich their knowledge and gain experience of library and archive practice in the UK. This unique week-long programme offers the opportunity to experience library work across two different institutions. There are 2 programmes in 2017:

27-31 March - spring programme 3 days in York and 2 in Sheffield

10-14 July - summer programme 3 days at Sheffield and 2 in York

The placements give an insight into key areas of activity around collection management/development, academic services, customer services and archives and special collections activity.

For more details and information on how to apply, visit the White Rose Libraries website. The placement contact is Jo Black: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba