Masarykova univerzita a Centrum zahraniční spolupráce

Studium ve spolupráci se zahraničními institucemi

Internacionalizace studia představuje jednu z dlouhodobých priorit Masarykovy univerzity (dále jen „MU“), ve které je spatřován významný přínos jak pro studenty, tak pro akademické pracovníky.
            Příprava spolupráce se zahraničními partnery však často naráží na komplikace, na jejichž řešení se následně podílí množství pracovníků z různých institucí. Překážky vznikají jak na straně jednotlivých partnerů, tak na straně legislativy, finančních toků, nebo v oblasti jazykového porozumění.
            Pro usnadnění orientace v dané oblasti je tedy třeba popsat jednotlivé úrovně možné spolupráce a předeslat administrativní a technické požadavky v mezích vnitřních, ale také právních norem. Pochopení problematiky pak umožní jednodušší vyjednávání s potenciálními partnery a podpoří dialog vedoucí k uzavření spolupráce.


Metodické vedení
Vedle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVŠ“), Studijního a zkušebního řádu MU (dále jen „SZŘ“) a Statutu MU je třeba se v této oblasti řídit Směrnicí MU č. 8/2011 „Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity“ (dále jen „Směrnice MU č. 8/2011“) a Metodickým pokynem „Studium ve spolupráci se zahraničními institucemi“ (dale jen “Metodický pokyn”), jejichž relevantní použití je vysvětleno v dalším textu.


Další informace:

Možné úrovně spolupráce
Dohody o spolupráci
Doklady o absolvování studijního programu
Vývoj a organizace studijního programu ve spolupráci se zahraničními institucemi

↑ top

FaLang translation system by Faboba