Masarykova univerzita a Centrum zahraniční spolupráce

Erasmus+

AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

↑ top


   

Všeobecné informace

Program Erasmus+: Erasmus je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Cílem programu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

Základní podmínkou pro zapojení vysokoškolské instituce do programu Erasmus+ je přidělení Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) od Evropské komise.

Masarykova universita získala ECHE na období 20142020.

 • ERASMUS ID kod Masarykovy univerzity je CZ BRNO05

Erasmus Policy Statement

↑ top


 

Kterých zemí se program týká

Studijní pobyty se mohou konat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus+: Erasmus (dále jen programová země)

 • členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • země EHP: Norsko, Island, Lichtenštejnsko
 • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

POZOR, mobilita do Švýcarska není možná!

↑ top


 

Podmínky účasti:

 • Studijní pobyt se realizuje pouze na základě platných interinstitucionálních smluv uzavřených mezi příslušnou fakultou/katedrou MU a zahraniční institucí. Délka studijního pobytu je min. 3 a max. 12 měsíců.
 • Student je vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení a v době výjezdu je zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského či pětiletého magisterského studia prezenční, kombinované či distanční formy studia.
 • Student je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole zapojené do programu Erasmus+: Erasmus.
 • Student musí být po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán ke studiu na fakultě/katedře, přes kterou pobyt realizuje, studium nesmí ukončit ani přerušit.
 • Podmínkou úspěšného ukončení zahraničního studijního pobytu je získání minimálního počtu 20 ECTS kreditů za semestr studia na hostitelské instituci.
 • Student, který chce vycestovat na studijní pobyt do země svého původu (tj. Country of Origin), má při výběrovém řízení nejnižší prioritu a bude mu udělen status zero grant studenta, tj. bez nároku na přidělení finančí podpory.
 • Studijní pobyt student nemůže absolvovat v zemi svého aktuálního pobytu (tj. Country of Residence).
 • Každý uchazeč musí splňovat Kvalifikační podmínky programu Erasmus+: Erasmus.
 • Program není určen pro studenty, kteří na MU studují s finanční podporou programu Erasmus+.

Opakované výjezdy na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+: Erasmus

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců studijního pobytu, vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu.

Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je tato maximální dotace na studijní pobyt/praktickou stáž ve výši 24 měsíců. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají.

Tato pravidla se vztahují i na studijní pobyty a pracovní stáže v rámci programů Socrates II a Leonardo da Vinci II, které probíhaly od roku 2000 do roku 2006.

Přestože jsou opakované studijní pobyty studentů v rámci programu Erasmus+: Erasmus možné, mohou být vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu Evropskou komisí vyhrazeny, posuzovány na základě preferencí vyhlášených ve výběrovém řízení, které je plně v kompetenci jednotlivých fakult/kateder.

 ↑ top


 

Jak se přihlásit

Přihláška na studijní pobyty se podává elektronicky a lze tak učinit pouze ve vypsaných termínech (viz weby jednotlivých kateder/fakult). Před podáním přihlášky se prosím ujistěte, že splňujete Kvalifikační podmínky programu Erasmus+: Erasmus.

Následné výběrové řízení probíhá přímo na katedrách/fakultách a je plně v režii oborových koordinátorů, kteří sami stanovují požadavky na uchazeče a termíny výběrového řízení.

Výběrové řízení musí být řádně vyhlášeno a jeho výsledky zaznamenány v protokolu o výběrovém řízení. Seznam nominovaných studentů včetně jejich základních osobních údajů předávají oboroví koordinátoři Centru zahraniční spolupráce, které na jeho základě požádá o finanční prostředky na nahlášené pobyty.

Nominace na studijní pobyt Erasmus+: Erasmus je závazná. Pokud je student nucen z vážných zdravotních či osobních důvodu svoji nominaci zrušit, je povinen tak učinit neodkladně prostřednictvím formuláře Oznámení o zrušení pobytu, které musí být potvrzeno oborovým koordinátorem a předáno k evidenci na CZS. Odstoupení od nominace může mít vliv na budoucí možnost zařazení do výběru v tomto programu.

Pro nominované studenty CZS pořádá informační schůzky, na kterých jsou studenti seznámeni s veškerou administrativou spojenou s výjezdem. Informační schůzky se konají zpravidla v březnu nebo v dubnu.

↑ top


 

Finanční podmínky

Na základě podpisu finanční dohody student obdrží stipendium z prostředků programu Eramus+: Erasmus. Stipendium je vypočítáno na základě předpokládané délky pobytu, pro tento výpočet platí, že 1 měsíc = 30 dní. Měsíční grant je stanoven na národní úrovni a jeho výše je stejná pro studenty všech vysokoškolských institucí.

Diferenciace grantu pro akademický rok 2016/2017

Pomůcka pro výpočet výše stipendia je zveřejněna v dokumentech ke stažení.

 Finanční prostředky se vyplácejí:

 • v CZK na korunový účet vedený u jakékoliv banky v ČR; částka přiděleného stipendia je převedena dle aktuálního kurzu ČNB a v CZK zaslána na účet studenta
 • v EUR na eurový účet vedený u Komerční banky. Pro založení účtu je nutné nechat si na CZS vystavit potvrzení o tom, že je student nominován na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+: Erasmus v příslušném období. Student si vyžádá balíček G2 Erasmus, který je možné zřídit na kterékoli pobočce KB po celé ČR.

Stipendium bude převedeno na bankovní účet studenta zadaný v IS MU podle dohodnutých splátek.

Stipendium slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů, jedná se pouze o příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí – předpokládá se finanční spoluúčast studenta!

Navýšení finanční podpory pro studenty pocházející ze znevýhodněného socioekonomického prostředí

!!! DŮLEŽITÉ - NEJEDNÁ SE O SOCIÁLNÍ STIPENDIUM!!!

Student může požádat o navýšení finanční podpory pro studenta pocházejícího ze znevýhodněného socioekonomického prostředí, pokud před výjezdem předloží:

 • písemné potvrzení „Sdělení pro účely přiznání stipendia“, které vystaví Úřad práce ČR. V případě, že student není občanem ČR a nemůže získat potvrzení od Úřadu práce ČR, předloží jiný relevantní doklad, který potvrzuje, že má nárok na přídavek na dítě a že příjem rodiny za předcházející rok, rozhodný pro přiznání dávky, nepřevýší součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. (Např. studenti ze Slovenska doloží k žádosti kromě potvrzení o přídavcích na dítě také doklad o příjmu domácnosti ("Výpis na účely priznania sociálneho štipendia") a čestné prohlášení o osobách žijících v jedné domácnosti spolu s žadatelem.) Součástí dokladu musí být překlad potvrzení do českého jazyka (netýká se potvrzení ve slovenském jazyce) a doklad musí být ověřený formou tzv. apostilly či superlegalizace. Obsah a formu dokladu individuálně konzultujte s koordinátorem na CZS.
Student musí požádat o navýšení finanční podpory nejpozději 10 dní před podpisem účastnické smlouvy.
 

↑ top


 

Před odjezdem

1. Vyplnění a odeslání přihlášky (Application form)

 • student si zjistí deadline a pokyny pro odeslání přihlášky na zahraniční instituci (online či poštou), zda instituce vyžaduje oficiální nominaci od domácího koordinátora atp., zdroj informací: web hostující instituce
 • za správné vyplnění přihlášky a její včasné odeslaní je odpovědný student
2. Uzavření studijní smlouvy (Learning agreement)
 
 • studijní smlouva (Learning Agreement) se nově vyplňuje ONLINE v přihlášce v databázi ISOIS, návod naleznete zde
 • studijní smlouvu student konzultuje se svým oborovým koordinátorem (pověřená osoba - Responsible Person), který vyplní sekci uznávání studia a svým podpisem stvrzuje, že předměty absolvované v zahraničí budou studentovi po návratu uznány
 • poté student nechá potvrdit studijní smlouvu na CZS u své koordinátorky a následně dokument zašle k potvrzení na zahraniční instituci
 • MU akceptuje pouze studijní smlouvu na formuláři MU
 • student musí v zahraničí splnit alespoň 20 ECTS kreditů za semestr
 • studijní smlouva na formuláři MU potvrzená domácí i vysílající institucí je podmínkou pro vyplacení stipendia a musí být předložena při podpisu účastnické smlouvy

3. Zajištění ubytování

 • ne všechny university nabízejí zahraničním studentům ubytování, některé ubytovacími kapacitami nedisponují a student si musí zajistit ubytování v soukromí (s pomocí nebo i bez pomoci zahraniční instituce)
 • informace ohledně možnosti ubytování student nalezne na webových stránkách zahraniční instituce, příp. je studentovi sdělí sama universita po obdržení jeho přihlášky
 • ubytování je nutné zajišťovat s dostatečným předstihem!
 • náklady na ubytování se v každé zemi liší, v dražších zemích mnohdy výdaje spojené s ubytováním mohou dosahovat výše přiděleného grantu na měsíc; studenti musí často také zaplatit ubytování na celý semestr nehledě na reálnou dobu jejich pobytu

4. Online jazyková podpora

 • umožňuje účastníkům mobilit posoudit své jazykové schopnosti
 • platí pro mobility, jejichž hlavním výukovým jazykem je angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, nizozemština, dánština, řečtina, polština, portugalština, švédština 
 • platí pro všechny mobility s datem zahájení po 1. lednu 2015
 • stanovuje povinnost studenta zúčastnit se online jazykového testování PŘED zahájením a PO ukončení mobility
 • na základě výsledků jazykového testování může být studentovi přidělena licence pro účast v online jazykovém kurzu, pokud student licenci přijme, je jeho povinností kurz dokončit
 • více informací na http://erasmusplusols.eu/

5. Uzavření účastnické smlouvy

 • před podpisem účastnické smlouvy je student povinen:
  • vložit číslo účtu, na který bude zaslána finanční podpora, do Informačního systému MU
  • vložit číslo účtu, na který bude zaslána finanční podpora, a další požadované údaje, do aplikace IS OIS na webu isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/index.php
  • vyplnit online jazykový test, vztahuje-li se na něj tato povinnost (viz výše)
  • bez splnění uvedeného není možné generovat účastnickou smlouvu a přistoupit k jejímu podpisu
 • podmínkou uzavření účastnické smlouvy a obdržení grantu je předložení následujících dokumentů:
  • potvrzení o přijetí ke studiu (Letter of Acceptance či jeho ekvivalent v podobě emailu apod.) s přesnými daty zahájení a ukončení mobility - kopie
  • oboustranně potvrzená studijní smlouva (Learning agreement na formuláři MU!) - kopie
  • čestné prohlášení - originál
  • pokud student splňuje podmínky pro navýšení fin. podpory pro studenty pocházející ze znevýhodněného socioekonomického prostředí, předloží také požadované dokumenty (viz výše)
 • tiskopis účastnické smlouvy NETISKNĚTE, bude připraven během Vaší návštěvy na CZS
 • účastnickou smlouvu přichází student podepsat ve lhůtě 2 - 3 týdny před začátkem studijního pobytu, povinná je osobní návštěva studenta

Před odjezdem má student povinnost zaevidovat studijní pobyt v ISu.

Bližší informace o jednotlivých krocích student nalezne v dokumentu Administrace studijního pobytu.

↑ top


 

Během pobytu

1. Změny studijní smlouvy (Changes to the original Learning Agreement na formuláři MU!)

 • student má právo na změny studijní smlouvy, ty však musejí být učiněny nejpozději do 5 týdnů od začátku semestru na zahraniční instituci
 • všechny změny ve studijní smlouvě musejí být písemně odsouhlaseny jak vysílající, tak přijímající institucí
 • změny ve studijní smlouvě student vyplňuje v sekci "during the mobility" formuláře Learning Agreement

2. Prodloužení studia na zahraniční instituci

 • je možné jen po dohodě s vysílající a přijímající institucí
 • o prodloužení student žádá prostřednictvím žádosti, kterou musí podat svému koordinátovi na CZS nejpozději 30 dnů před původně plánovaným koncem pobytu; součástí žádosti jsou:
  • motivační dopis v češtině (případně v češtině a jazyce výuky na hostující instituci - specifikujte akademické důvody pro prodloužení, jaké předměty si hodláte zapsat a proč),
  • harmonogram akademického roku či odkaz na web zahraniční univerzity jako podklad pro datum ukončení pobytu, které je v žádosti uvedeno; místo harmonogramu lze doložit i akceptační dopis s datem ukončení prodlouženého období či vyjádření zahraničního koordinátora o datu ukončení
 • pokud student prodlužuje o celý semestr, vystaví studijní smlouvu na další semestr formou změn, tedy znovu Changes to Learning Agreement, v sekci "during the mobility", a v tabulce C uvede jako důvod přidání předmětů prodloužení mobility
 • prodloužení je možné pouze v rámci jednoho ak. roku
 • studentovi automaticky nevzniká nárok na financování prodlouženého pobytu, záleží na vysílající instituci, zda mu na prodlouženou dobu pobytu přidělí finanční podporu;
  • prodloužení bez nároku na finanční podporu: student neobdrží finanční podporu, zůstává mu však statut Erasmus+ studenta a z něho plynoucí výhody (např. neplacení školného na zahraniční instituci apod.)
  • prodloužení s finanční podporou: změna celkové částky finanční podpory musí být uvedena v dodatku k účastnické smlouvě, který student podepíše před uplynutím původní doby pobytu

3. Zkrácení studijního pobytu

 • je možné po dohodě studenta s vysílající institucí - student zašle oznámení svému koordinátorovi na CZS
 • student vrátí poměrnou část finanční podpory
 • pokud student nedodrží minimální délku pobytu, tj. 3 měsíce, je povinen vrátit celou vyplacenou finanční podporu (toto ustanovení neplatí v případě ukončení pobytu z důvodu tzv. „vyšší moci“)

↑ top


 

Po příjezdu

je student povinen:

 • do 10 dnů od ukončení studijního pobytu předložit na CZS potvrzení o skutečné délce studijního pobytu (Confirmation of studies) - kopie
 • do 5 týdnů od zveřejnění výsledků zkoušek předložit na CZS výpis v zahraničí absolvovaných předmětů a získaných kreditů (Transcript of Records) - kopie
 • do 30 dnů od obdržení emailové výzvy vyplnit závěrečnou zprávu (EU Survey) - online

Dokumenty student předá osobně či zašle kopii emailem.

Uznávání zahraničního studia (pravidla)

 • uznávání předmětů/kreditů je v plné kompetenci jednotlivých fakult/kateder/ústavů a oborového koordinátora
 • o procesu uznávání kreditů/předmětů se informujte na zahraničním/studijním oddělení své fakulty

Veškeré dokumenty vyplňujte na počítači!

↑ top


 

Kontaktní informace

Koordinátoři pro vyjíždějící studenty programu Erasmus na MU

pavla-stefanskaX

Mgr. Pavla Štefanská
Institucionální koordinátorka programu Erasmus+

Erasmus: vyjíždějící studenti - podle abecedy A-E, praktické stáže
tel.: + 420 549 49 3118; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

barbora-zuskinova

 

 

 

Mgr. Barbora Zuskinová
Erasmus: vyjíždějící studenti - podle abecedy F-N
tel.: + 420 549 49 6995; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

denisa

Mgr. Denisa Főldešiová
Erasmus: vyjíždějící studenti - podle abecedy O-Ž
tel.: + 420 549 49 3539; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

ERASMUS tým CZS - další členové

fotka klepackova

Mgr. Eva Klepáčková
koordinátorka pro vyjíždějící učitele/bilaterální smlouvy:
tel.: +420 549 49 5609 ; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zita

Mgr. Zita Hrabovská
Koordinátorka pro neakademické pracovníky
tel.: + 420 549 49 4870, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

↑ top


 

Přehled souvisejících odkazů

↑ top


 

FaLang translation system by Faboba